ORD-U za 2017 r. z umów z nierezydentami tylko do 3 kwietnia 2018 r.

Piotr Szulczewski

Do końca trzeciego miesiąca 2018 r. zatrudniający nierezydentów mają obowiązek złożyć do urzędu skarbowego dokument wskazujący na zawarte w tym roku umowy. W tym roku 31 marca przypadł w sobotę, więc termin został przesunięty na wtorek 3 kwietnia 2018 r.

ORD-U za 2017 r. z umów z nierezydentami tylko do 3 kwietnia 2018 r.

ORD-U za 2017 r. z umów z nierezydentami tylko do 3 kwietnia 2018 r. / YAY foto

ORD-U w wersji 5 należy złożyć w urzędzie skarbowym bez wezwania przez organ podatkowy. Obowiązek wynika z art. 82 ust 1 pkt 2 ustawy – ordynacja podatkowa i obejmuje nierezydentów w rozumieniu prawa dewizowego.

Zgodnie z tymi przepisami nierezydentami są:

 1. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,
 2. obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych;

W ORD-U wykazać należy umowy, które powodują możliwość wywierania wpływu na nierynkową wartość przeprowadzanych między podmiotami transakcji, przy tym ORD-U przekazuje podmiot, który wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządza się je zatem i przekazuje, gdy:

 1. jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
 2. inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
 3. nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów - i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ORD-U nie trzeba wykazywać wszystkich umów, które mogą wpływać na rynkowość transakcji. Z powyżej wskazanych kategorii czynności, o których mowa

 1. pkt 1 i 2 - w informacjach uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro;
 2. pkt 3 - w informacjach uwzględnia się umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5000 euro.

W ORD-U uwzględnia się wartość należności lub zobowiązań wynikającą:

 1. z umów sporządzonych w formie pisemnej lub
 2. z wystawionych lub otrzymanych faktur albo rachunków potwierdzających zawarcie umowy, jeżeli w umowie nie określono wartości należności lub zobowiązań albo umowa nie ma formy pisemnej.

ORD-U nie przekazują podmioty, obowiązane do sporządzenia uproszczonego sprawozdania (PIT/TP, CIT/TP) w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,

Wyłączenie nie dotyczy podatników sporządzających sprawozdanie uproszczone:

 1. dokonujących, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub
 2. zawierających z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości - przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro.

Przeliczanie limitów na złote polskie

Wartości limitów wyrażone w euro przelicza się na walutę polską dla celów składania ORD-U po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto umowę.

Piotr Szulczewski, PIT.pl