Odsetki ustawowe wyniosą 8%

Iwona Maczalska 19.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia obniżający wysokość odsetek ustawowych do 8%. Projekt jest odpowiedzią na ostatnie obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Sprawdź aktualną wysokość odsetek ustawowych

13 listopada Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. W myśl projektu odsetki ustawowe mają zostać obniżone o 5 punktów procentowych do kwoty 8% w stosunku rocznym. Zawarta w projekcie nowa, obniżona kwota odsetek ustawowych będzie odpowiadała stawce odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obowiązującej od 9 października 2014 roku (M.P. 2014 poz.905).

Bezpłatny kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych

8% odsetki ustawowe po obniżeniu stóp procentowych

Projekt zmiany kwoty odsetek ustawowych jest odpowiedzią na październikową obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej powodującą również spadek stopy lombardowej z 4% do 3%. W efekcie tych działań odsetki ustawowe stały się wyższe niż odsetki maksymalne.
 

  Do 08.10.2014 Od 09.10.2014 W świetle projektu

Odsetki ustawowe

13%

13%

8%

Odsetki maksymalne

16%

12%

12%

Odsetki od zaległości podatkowych

10%

8%

Odsetki od zaległości podatkowych = odsetki ustawowe

W efekcie zmian stóp procentowych, umowne zapisy o konieczności pokrycia odsetek maksymalnych stały się bardziej korzystne dla dłużnika niż w przypadku zastosowania standardowych odsetek ustawowych.

Projekt przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma za zadanie uregulowanie tej kwestii i przywrócenie wcześniejszej różnicy pomiędzy kwotą odsetek ustawowych a kwotą odsetek maksymalnych.

Projekt stanowi wykonanie art. 359§3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121) zgodnie z którym Rada Ministrów zobowiązana jest określić w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Iwona Maczalska,
PIT.pl