Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Odliczanie darowizn w PIT za 2016 rok

24.02.2017 10:00 (aktualizacja: )

2017-02-23

Podatnik, który w roku podatkowym przekazywał darowizny:

 1. na cele:

– może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu) kwoty dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;

 1. na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła – może dokonać odliczenia w pełnej kwocie dokonanej darowizny.

Odliczanie darowizn w PIT za 2016 rok
Źródło: YAY foto

Warunki uprawniające do skorzystania z odliczenia

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 1. przekazali w roku podatkowym darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub krwiodawstwa;
 2. byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany);
 3. posiadają dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.:
 • w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,
 • w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu,
 • w przypadku darowizny przekazywanej na rzecz kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła:

- dokument potwierdzający przekazanie darowizny oraz pokwitowanie otrzymania darowizny,

- sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą,

- dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynika wartość tej darowizny;

 • w przypadku darowizny na cele krwiodawstwa – zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;
 1. przekazanej darowizny nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu) albo darowizna nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

 

Kwota odliczenia

Odliczeniu podlega kwota lub wartość przekazanej darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Podatnik podatku VAT pomniejsza wartość brutto o tę część podatku naliczonego, którą ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa.

Darowizny na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego i krwiodawstwa podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła podlegają odliczeniu w pełnej kwocie dokonanej darowizny.

W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa – przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego odrębnymi przepisami.

UWAGA!

Dopuszczalne ilości oddanej krwi i częstotliwość jej oddawania regulują odrębne przepisy.

Sposób odliczenia

Kwota przekazanej darowizny odliczana jest od:

 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych);
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

<< czytaj całość

Źródło: sip.mf.gov.pl