Odlicz składki ZUS i składkę zdrowotną

Odliczeniu od dochodu podlegają składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. składki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Odliczenie składek ZUS przysługuje podatnikom rozliczającym się na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodów czy przychodów w innym zeznaniu.

Od podatku odliczyć można natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opłaconą przez podatnika (np. przedsiębiorcę) oraz pobraną przez płatnika (np. pracodawcę). Składka zdrowotna podlega odliczeniu w pierwszej kolejności, tj. przed innymi odliczeniami od podatku.

Odliczeniu nie podlegają jednak składki ZUS i zdrowotna, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52a i 52c ustawy o PIT (np. wynagrodzenia finansowane dotacją - Urząd Skarbowy w Przemyślu, 22 maja 2007 r., XV/415-6/07) oraz składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dokonując odliczenia należy przede wszystkim pamiętać, że odliczeniu podlegają tylko składki ZUS i zdrowotne faktycznie zapłacone w roku podatkowym. Przykładowo więc, jeżeli przedsiębiorca 10 stycznia 2008 r. zapłacił składki ZUS za grudzień 2007 r., to odliczy je dopiero w zeznaniu składanym za rok 2008. Podobnie składka zdrowotna naliczona za grudzień 2006 r. a zapłacona w styczniu 2007 r. będzie podlegać odliczeniu w rozliczeniu za 2007 r. Odliczeniu podlegałyby także zaległe składki, które podatnik opłaciłby w roku 2007, niezależnie od tego jakiego okresu zaległość ta by dotyczyła (Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, 23 maja 2007 r., RO–XV/415/PDOF-207/167/RF/07; Urząd Skarbowy w Kolbuszowej, 15 maja 2007 r., US.I-1/415-5/07).

Odliczenie składek ZUS od dochodu nie jest objęte żadnymi limitami. Ograniczone jest jednak odliczenie składki zdrowotnej. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może bowiem przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. U podatników prowadzących działalność gospodarczą, nadwyżka ponad 7,75% nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że podatnik zawsze pokrywa ją z własnej kieszeni (Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, 25 września 2007 r., IA-415/119/2007; Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście, 13 stycznia 2006 r., PBI-415-29-05-KD).

W przypadku gdyby kwota dochodu była mniejsza od kwoty opłaconych w roku składek ZUS lub gdyby kwota podlegającej odliczeniu od podatku składki zdrowotnej opłaconej w roku podatkowym była wyższa od należnego za ten rok podatku, to kwota, która nie została odliczona nie przechodzi do odliczenia na kolejny rok. Odliczyć można bowiem maksymalnie tylko kwotę składki odpowiadającej wysokości dochodu (ZUS) lub podatku (zdrowotna).