Od tej samej sprzedaży rolnik odzyska 7% VAT, a przedsiębiorca zapłaci 8 lub 23%

Piotr Szulczewski 10.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od tej samej sprzedaży rolnik odzyska 7% VAT, a przedsiębiorca zapłaci 8 lub 23%

Sprzedaż produktów rolnych opodatkowana jest według różnej stawki podatku VAT w zależności od warunków transakcji. Stawka podatku będzie inna, gdy dostawy dokonuje tzw. rolnik ryczałtowy, a inna gdy prowadzi ją rolnik nie będący ryczałtowym, czy też inny przedsiębiorca.

Zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT przez rolnika przy sprzedaży płodów (produktów) rolnych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu zależy od jego statusu podatkowego. Rolnikowi przysługuje bowiem zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych VAT. W praktyce realizuje się go poprzez wykazanie w kwocie brutto 7% VAT, zwracanego łącznie z ceną produktów rolnych. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, podlegającego codo zasady odliczeniu. Odliczenie, przy spełnieniu warunków umowy kontraktacji z rolnikiem ryczałtowym, możliwe jest w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty za produkty rolne.

Rolnik ryczałtowy - opodatkowanie
Źródło: EastNews

Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Procedury z zastosowaniem 7% zwrotu VAT rolnikowi nie zastosuje się w przypadku sprzedaży produktów rolnych konsumentowi lub przedsiębiorcy nabywającemu produkty do działalności innej niż opodatkowana. Rolnik musi wówczas stosować standardowe stawki podatku VAT, obowiązujące w obrocie towarami tego rodzaju.

Przedsiębiorca lub rolnik z 8% VAT

Przedsiębiorca nie tylko musi stosować odpowiednio wyższą stawkę podatku VAT, ale również nabywając produkty rolne, zwracać uwagę, na spełnienie dodatkowych warunków odliczenia podatku. Warunkiem odliczenia jest bowiem co do zasady:

  • nabycie produktów rolnych związane z dalszą dostawą opodatkowaną;
  • zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, dokonana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
  • podanie numeru oraz daty wystawienia faktury VAT-RR w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne albo podanie na fakturze danych identyfikacyjnych dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty (szczególne zasady dotyczą przekazywanych rolnikowi zaliczek na poczet dostawy).

Ustalając stawkę VAT przedsiębiorca lub rolnik, który nie zarejestrował się jako tzw. ryczałtowy, stosować powinien zasady wynikające z ustawy o VAT oraz załączników do niej, wskazujących przypadki jej obniżania. Stawka obniżona nie zawsze znajdzie swoje zastosowanie.

Przykład

Spółka nabywa od rolnika ryczałtowego słomę z prawem do zwrotu rolnika 7% VAT na podstawie faktury VAT-RR. Stawka 8% VAT obejmuje m.in. rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex. 01.16.1) – które to rośliny sklasyfikowane są w PKWiU ex 1.01. W grupowaniu tym mieszczą się zatem słoma i plewy zbóż (PKWiU 01.11.50.0), obejmujące słomę i plewy zbóż w stanie niepreparowanym, czyli takie, jakie otrzymuje się w czasie młócenia zbóż, lub siekane, mielone lub prasowane, lub w postaci granulek. Grupowanie to nie obejmuje natomiast słomy oczyszczonej, bielonej lub barwionej, sklasyfikowanej w PKWiU 01.29.30.0 oraz brykietów ze słomy (PKWiU 16.29.25.0). Spółka zatem odliczając 7% VAT, zastosować będzie musiała w zależności od stopnia przetworzenia 8% lub 23% stawkę podatku VAT.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl