Od stycznia 2023 roku wyższe kara porządkowa i limit zastawu skarbowego

Ewelina Czechowicz

Od stycznia 2023 roku znacząco wzrośnie wysokość kary porządkowej oraz limit zastawu skarbowego. Kara porządkowa będzie wyższa o 300 zł, z kolei wysokość zastawu skarbowego zwiększy się o 1 600 zł.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju z 3 sierpnia 2022 r. wysokość kary porządkowej na 2023 r. wynosić będzie 3 300 zł, zaś ustanowienie zastawu skarbowego będzie w 2023 r. uzależnione od tego, czy wartość poszczególnych rzeczy lub praw w dniu ustanowienia będzie wynosiła co najmniej 15 500 zł.

Kara porządkowa w 2023 roku wyższa o 300 zł

W myśl przepisów Ordynacji podatkowej strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego mogą zostać ukarani karą porządkową jeśli:

 

  • nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
  • bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub
  • bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub
  • bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Zgodnie z obwieszczenie Ministra Rozwoju kara porządkowa od stycznia 2023 r. będzie wynosiła 3 300 zł, tym samym wzrośnie o 300 zł.

Od stycznia 2023 r. wyższe kara porządkowa i limit zastawu skarbowego

Zastaw skarbowy w 2023 roku wyższy o 1 600 zł

W obwieszczeniu Ministra Rozwoju znalazły się także nowe limity zastawu skarbowego. W 2023 r. limit zastawu skarbowego wzrośnie o 1600 zł i będzie wynosił 15 500 zł. Obecnie limit zastawu skarbowego wynosi 13 900 zł.

Zastaw skarbowy jest ustanawiany w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych obciążających podatnika. Zastaw może dotyczyć rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych.

Art. 41 Ordynacji podatkowej

Przesłanki stosowania zastawu skarbowego

§ 1.Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 dzień powstania zobowiązania podatkowego § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12.400 zł (Wysokość kwoty na dany rok jest ustalona na podstawie art. 119 podwyższanie kwoty zastawu skarbowego § 2 niniejszej ustawy), z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.  Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.

§ 3.  Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe.

W myśl obowiązujących przepisów zastaw skarbowy przysługuje zarówno co do zobowiązań podatkowych (powstałych na skutek wydania i doręczenia decyzji podatkowej), jak i co do zaległości podatkowych. Dodatkowo zastaw skarbowy dotyczy wyłącznie rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych. Przedmiotem zastawu skarbowego nie mogą być na przykład nieruchomości. Ustawodawca wprowadził też dolną granicę wartości rzeczy, na której można ustanowić zastaw. Od stycznia 2023 roku limit ten będzie wynosił 15 500 zł.

Podatki 2022Formy opodatkowaniaKsięgowość