Od prezentów świątecznych zapłacisz składki ZUS

Piotr Szulczewski 23.12.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od prezentów świątecznych zapłacisz składki ZUS

Typowym przypadkiem, gdy składki ZUS od prezentów dla pracownika będą obciążały budżet firmy, jest ich przekazanie lub wcześniejsze finansowanie ze środków obrotowych. Wyłącznie w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest, by od przekazanych prezentów nie pobierać świadczeń na ubezpieczenie społeczne.

Od prezentów świątecznych zapłacisz składki ZUS

Źródło: FORUM

Wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pozostają m.in. świadczenia:

  • finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego.

Nie ma przy tym znaczenia, czy prezent przyjmuje postać dodatkowej premii świątecznej, czy też jest to zakupiony na rzecz pracownika podarunek lub wykupiona usługa.

Zwolnienie ze składek ZUS obejmuje również bony oraz karty przedpłacone zakupione ze środków ZFŚS.

Jeżeli powyższe świadczenia nie będą natomiast finansowane z ZFŚS, to ich wartość jest doliczana do przychodów z umowy o pracę (lub z innej umowy łączącej strony).

Co istotne, wyłączenie ze składek ZUS prezentów świątecznych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie jest zależne od ich wartości lub wcześniej otrzymywanych świadczeń z tego tytułu. Nie ma zatem limitu kwotowego wartości świadczenia.

Jeżeli pracodawca nie ustanowił ZFŚS prezenty podlegają wycenie i ujęciu w przychodzie pracownika.

W zakresie podatku dochodowego, zwolnieniu podlega wartość otrzymanych przez pracownika z ZFŚS rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Piotr Szulczewski, VAT.pl