Od dziś zgłoszenie do ZUS razem z wpisem do CEDiG?

19.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Od 19 maja 2016 r. przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą, będzie mógł dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS już na etapie rejestracji firmy w CEIDG. Tyle w teorii, a co w praktyce?

Od dziś zgłoszenie do ZUS razem z wpisem do CEDiG

Źródło: YAY foto

Przepisy ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) dają przedsiębiorcy, który jest płatnikiem składek ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie, możliwość dokonania wraz z wnioskiem o wpis (lub dokonanie zmiany) działalności do CEIDG:

  • zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zgłoszenia zmiany danych wykazanych w ww. zgłoszeniach (oprócz danych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy systemowej, dotyczących tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania),
  • zgłoszenia wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.

>>> Przedsiębiorco pamiętaj, rejestracja w CEIDG jest bezpłatna <<<

Datą zgłoszenia do ZUS lub datą zmiany danych w ZUS będzie dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Przepisy dotyczące zgłoszeń do ubezpieczeń pracowników oraz innych ubezpieczonych (np. osób współpracujących, zleceniobiorców)nie zmieniają się.

W praktyce dopiero za rok

Art. 36b ustawy systemowej oraz art. 74 ust. 3 ustawy zdrowotnej wchodzą w życie 19 maja 2016 r. Jednak z art. 75 ustawy nowelizującej stanowi, że zgłoszenia w nowym trybie będą możliwe dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Jest to równoznaczne z tym, że mimo postanowień art 36b i art. 74 ust. 3 wcześniej wspomnianych ustaw, przedsiębiorcy nie mogą już dziś korzystać z nowych uprawnień. W praktyce dopiero za rok, czyli 19 maja 2017 r. pojawi się taka możliwość.

/ks