Od 4 czerwca obowiązują ważne zmiany w ustawie o PIP i PPK

Ewelina Czechowicz

4 czerwca weszły w życie ważne zmiany wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dziennik Ustaw 2022 r., poz. 1079). Zmiany dotyczą kompetencji kontrolnych PIP  w zakresie PPK oraz dokonują nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Co się zmieniło? - wyjaśniamy

Już od 4 czerwca 2022 r. PIP zyskała nowe uprawnienia, zmienią się także przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

Zmiany w ustawie o PIP

Z dniem 4 czerwca 2022 r. Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała uprawnienia do ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

W myśl obowiązujących dotąd przepisów PIP nie posiadała kompetencji do przeprowadzania kontroli podmiotów zatrudniających w zakresie przestrzegania zakazu nakłaniania do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Dotąd PIP nie była wyposażona w kompetencje kontrolne w podmiotów zatrudniających, które nie są pracodawcami (np. zleceniodawców). Powierzenie PIP kontroli tych podmiotów – w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK – jest konieczne dla zachowania równego traktowania wszystkich podmiotów zatrudniających.

Zmiany w PPK od 4 czerwca 2022 r.

Źródło: shutterstock

Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

Od 4 czerwca 2022 r. obowiązuje szereg zmian w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Co się zmieniło i na co należy się przygotować?

Ustawodawca zdecydował się na zmiany w następującym zakresie:

  • zmiany definicji podmiotu zatrudniającego

Ta zmiana daje możliwość przystąpienia do PPK osobom zatrudnionym u pracodawców lub zleceniodawców, za których obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia oraz wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustaw podatkowych wykonuje inny podmiot. W przypadku, kiedy pracodawca lub zleceniodawca nie mają numeru identyfikacyjnego, status podmiotu zatrudniającego ma płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. (art. 2 ust. 1 pkt. 21 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych)

  • mikroprzedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, będące podmiotem zatrudniającym, zobowiązane zostały do złożenia na wezwanie PFR oświadczenia o tym, czy spełniają warunki wyłączenia ze stosowania ustawy o PPK.Dotąd podmioty zatrudniające niestosujące ustawy PPK, na podstawie art. 13 ust. 1 tej ustawy, nie miały obowiązku informowania PFR o powodach niewdrażania PPK. Od 4 czerwca br. nowelizacja nałoży na nie taki obowiązek, którego celem są funkcje kontrolne w postaci zapewnienia PFR możliwości weryfikacji prawidłowości działań w zakresie PPK tych podmiotów zatrudniających.
  • doprecyzowano zasady zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych w wieku 55+Zgodnie z brzemieniem art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o PPK :Zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która ukończyła 55 lat, ale nie ukończyła 70 lat, następuje zawsze na wniosek tej osoby.
  • dodano możliwość wcześniejszego zawarcia umowy o prowadzenie PPKNowelizacja pozwala na zawarcie nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Zmiana ta umożliwia podmiotom zatrudniającym wcześniejsze zawarcie dla osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, jednocześnie nie skracając terminu na zawarcie tej umowy.
  • zmieniono termin na złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych dla niego umowach o prowadzenie PPK oraz terminu na poinformowanie uczestnika PPK, który złożył to oświadczenie, przez podmiot zatrudniający o obowiązku złożenia – w jego imieniu – wniosku o wypłatę transferową.Od 4 czerwca uczestnik PPK składa oświadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK.

PPK emeryturaKontrolaKsięgowośćEmerytury