Od 1 listopada więcej rodzin uzyska zasiłek rodzinny

Iwona Maczalska 07.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Od dnia 1 listopada 2014 roku zaczyna się nowy okres zasiłkowy. Towarzyszyć mu będzie m.in. zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z zasiłków rodzinnych.

Od dnia 1 listopada wysokość kwoty dochodu uprawniającego do ubiegania się o zasiłek rodzinny ulegnie podwyższeniu i wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie. W przypadku rodzin, u których członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosić będzie 664 zł na osobę.

Szczegółowe kwoty zasiłków obowiązujących od 1 listopada 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zasiłku / dodatku do zasiłku Kwota Obowiązuje od
Zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia77,00 zł

od 01.11.2014

do 31.10.2015

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia106,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia115,00 zł
limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego574,00 zł
limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko664,00 zł
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat60,00 zł
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia80,00 zł
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100,00 zł
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły90,00 zł
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły50,00 zł
z tytułu samotnego wychowania dziecka170 zł (nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci)
z tytułu samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko (nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci)
dodatek na trzecie i następne dzieci, z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej80,00 zł
dodatek z tytułu urodzenia dziecka1000 zł
Zasiłek pielęgnacyjny153,00 zł 01.09.2008
Świadczenie pielęgnacyjne1200,00 zł 01.01.2015
Specjalny zasiłek opiekuńczy*520,00 zł 01.07.2013
Zasiłek pogrzebowy4000 zł 01.03.2011
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł 01.01.2006

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2015 roku

W 2015 roku spodziewać możemy się również podwyżki kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie to wzrośnie z 800 zł do 1200 zł netto (1576 zł brutto). To jednak nie koniec podwyżek. Planuje się systematyczne podwyższenie tego świadczenia w latach przyszłych. Już w 2016 roku świadczenie ma zostać podwyższone do kwoty 1300 zł, natomiast od 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wzrastało corocznie o taki sam procent, o jaki w każdym kolejnym roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2012 poz. 959),
  • art. 17 ust. 3 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255).

Iwona Maczalska,
PIT.pl