Pobierz e-pity 2019

Od 1 kwietnia zmiany w kierowaniu pracowników na wstępne badania lekarskie

Iwona Maczalska 06.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od 1 kwietnia zmiany w kierowaniu pracowników na wstępne badania lekarskie

Od 1 kwietnia zaczną obowiązywać nowe przepisy umożliwiające zatrudnianie pracowników bez konieczności wysyłania ich na obowiązkowe, wstępne badania lekarskie. Zmiana nie będzie jednak dotyczyła wszystkich nowo przyjmowanych pracowników.

Z dniem 1 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 poz. 1662). Ustawa wprowadza przede wszystkim znaczące zmiany w zasadach kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie przed podjęciem zatrudnienia.

Wstępne badania lekarskie nie zawsze obowiązkowe

W myśl zmian z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich zwolnieni będą pracownicy przyjmowani do pracy u nowego pracodawcy na danym stanowisku w terminie 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięci poprzedniego stosunku pracy - jeżeli przedstawią nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badanie lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Wyjątkiem będą pracownicy przyjmowani do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Wstępne badania lekarskie od 1 kwietnia 2015 roku
Źródło: Thinkstock

Oznacza to, że w świetle nowych przepisów będzie można zatrudnić nowego pracownika na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego pochodzącego od poprzedniego pracodawcy. Z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich zwolnieni pozostaną tak jak dotychczas pracownicy w przypadku ponownego podejmowania zatrudnienia z tym samym pracodawcą. Badania lekarskie nie będą musiały być wykonywane, pod warunkiem, że pracownik przyjmowany będzie ponownie na to samo stanowisko pracy lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w terminie 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Większe kompetencje lekarza medycyny pracy

Przypomnijmy, że nadal trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - wydanym w kwietniu 2014 roku. W myśl projektowanych zmian orzeczenie lekarskie wydawane przez lekarza medycyny pracy nie będzie wskazywało wyłącznie możliwości bądź braku możliwości pracy na wskazanym stanowisku pracy – jak dzieje się to aktualnie, lecz będzie mogło zawierać również ograniczenia co do wykonywania określonych czynności lub prac.

Oznacza to, że lekarz medycyny pracy nie będzie zobowiązany wyłącznie do potwierdzenia możliwości pracy pracownika na danym stanowisku pracy, lecz także do wskazania ograniczeń co do czynności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stan zdrowia pracownika np. wskazanie dziennego, maksymalnego czasu pracy pracownika z wykorzystaniem komputera, bądź też wskazanie maksymalnego ciężaru, jaki może przenosić pracownik wykonując czynności pracownicze.

Iwona Maczalska,
VAT.pl