Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

Gazeta Podatkowa 13.06.2019 08:52 (aktualizacja: )

Od września 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki.

[aktualizacja 09.08.2019 r.]: Obowiązkowa płatność podzielona jednak od 1 listopada

Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności.

Split payment zamiast odwrotnego obciążenia

Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 maja 2019 r.) zakłada, że obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP) będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej, czyli obejmie towary i usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT.

Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym MPP będzie zawierał nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

Transakcje powyżej 15.000 zł

Obligatoryjnym stosowaniem MPP mają być objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje na kwoty poniżej 15.000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. W zakresie takich transakcji nabywca będzie mógł jednak zastosować MPP na zasadzie dobrowolności. Przyjęta wartość 15.000 zł jest zbieżna z limitem transakcji wskazanym w art. 19 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), czyli limitem, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy są obowiązani do dokonania płatności za daną transakcję za pośrednictwem rachunku bankowego.

Oznaczenie na fakturze

Zaproponowano także zmianę brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT polegającą na dodaniu do katalogu informacji, jakie powinna zawierać faktura, specjalnego oznaczenia w postaci zapisu "mechanizm podzielonej płatności". Obowiązek zamieszczenia przedmiotowej informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty i obejmujących towary lub usługi wymienione w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15.

Nowe sankcje w VAT

Do art. 106e ustawy o VAT zostanie dodany ust. 12 ustawy o VAT, nakładający na wystawcę faktury sankcję w wysokości 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" będącego informacją, że przedmiotowa faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem MPP. Jak uzasadniło Ministerstwo, propozycja wprowadzenia sankcji za to uchybienie wynika ze szczególnej roli, jaką odgrywa to oznaczenie. Brak tego oznaczenia na fakturze może bowiem generować nieprawidłowości w obrocie towarami lub usługami polegające między innymi na pomijaniu stosowania MPP i w rezultacie wystąpienia ryzyka znikania podatników wraz z nieodprowadzonym VAT.

Ponadto proponuje się zmianę w art. 108a ustawy o VAT poprzez dodanie ust. 7, w którym wprowadza się sankcję dla nabywcy, który, mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności, ureguluje tę kwotę w inny sposób. Proponuje się, aby sankcja za ten czyn wynosiła 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.

Sankcje te nie będą stosowane w odniesieniu do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe.

Pozostałe zmiany w podzielonej płatności

Ponadto w art. 108a ustawy o VAT planuje się wprowadzić ust. 1b nakazujący podatnikowi, który jest obowiązany do wystawiania faktur oznaczonych "mechanizm podzielonej płatności", przyjęcie płatności wynikających z takiej faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Zapis ten ma na celu wyeliminowanie przypadków omijania wprowadzanych rozwiązań przykładowo poprzez stosowanie przez wystawcę tych faktur rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych do rozliczeń transakcji objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu. Przepis ten ma również uniemożliwić sytuacje, w których dostawca w drodze postanowień umownych z nabywcą będzie chciał wyłączyć stosowanie MPP. Przy proponowanej regulacji takie umowne postanowienia będą nieważne, jako sprzeczne z ustawą.

Zapłaty z rachunku VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma także wprowadzić zmiany w ustawie Prawo bankowe. Proponuje się, aby środki z rachunku VAT podatnik mógł przeznaczyć nie tylko na zapłatę zobowiązania w podatku VAT, ale również na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS (zmiany w art. 62b ust. 2 Prawa bankowego - Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.). Zmiana ta powinna zmniejszyć ryzyko pogorszenia płynności finansowej podatników wynikające z ograniczonej dyspozycyjności środków zgromadzonych na rachunku VAT. Konsekwencją rozszerzenia możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT na inne niż VAT należności jest rozszerzenie egzekucji z rachunku VAT również na te inne należności.

Projekt przewiduje także zmianę w art. 108a ust. 3a-3b ustawy o VAT, polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takim przypadku komunikat przelewu będzie musiał obejmować wszystkie faktury otrzymane przez podatnika w danym okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę VAT wykazanego na tych fakturach. Okres ten nie będzie mógł być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc. W takiej sytuacji podatnik w komunikacie przelewu nie będzie wskazywał, tak jak obecnie, numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie podzielonej płatności, będzie natomiast wskazywał okres, za który dokonuje płatności. Przyjęcie takiego rozwiązania wychodzi z jednej strony naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy sygnalizowali, że konieczność dokonywania płatności w MPP do każdej faktury stanowi dla nich w pewnych sytuacjach utrudnienie, szczególnie ze względu na stosowane systemy księgowe.

Split payment nie tylko dla polskich podatników

Obowiązkową metodą podzielonej płatności mają być objęci nie tylko polscy podatnicy ale również podmioty niemające siedziby w Polsce, jednakże obowiązane do rozliczenia VAT od towarów (usług) objętych MPP. W związku z tym podmioty zagraniczne będą obowiązane do posiadania rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT prowadzonego w oparciu o przepisy polskiego Prawa bankowego. Ministerstwo szacuje, że taka sytuacja będzie dotyczyła niewielkiej ilości takich podmiotów. Przy czym w dodawanym art. 108f ustawy o VAT zamierza się wprowadzić tzw. system rekompensat dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terenie Polski. System ten zakłada zwrot kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego oraz prowadzonego dla niego rachunku VAT dla tych podmiotów.

Od 1 września br. mechanizmem podzielonej płatności objęte będą także transakcje, których przedmiotem są:

-części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
-węgiel i produkty węglowe,
-maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria.


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 2019-06-13

Zatrudnianie cudzoziemców. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Płatność podzielonaVATHOT