Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych od 1 lutego 2021 r.

Ewelina Czechowicz

13 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 72). Ustawa wprowadza szereg zmian w podatku akcyzowym, m.in. na jej podstawie utworzono Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Od 1 lutego 2021 przepisy ustawy wchodzą w życie. Co ulegnie zmianie?

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) zacznie działać 1 lutego 2021 r. CRPA będzie prowadził dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Rejestr ten zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone obecnie przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy. Rejestracja będzie możliwa wyłącznie przez platformę PUESC.

od 1 lutego Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Źródło:shutterstock

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych - obowiązek rejestracji

Zgodnie z nowymi przepisami, zgłoszenia rejestracyjnego będą musiały dokonać:

1) podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:

a) wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,

b) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

c) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

d) dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego - przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu;

2) podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osobą fizyczną, zamierzający zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 upa - przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów;

3) podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a upa - przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia wyrobów akcyzowych;

4) podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako:

a) pośredniczący podmiot węglowy,

b) pośredniczący podmiot gazowy

5) podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący, o którym mowa w:

a) art. 13 ust. 5 upa - przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego,

b) art. 13 ust. 5a upa - przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący.

Poza tym zgodnie z dodanym ust. 1a do art. 16 upa zgłoszenia rejestracyjnego może dokonać osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zużywająca wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 3 upa.

Szersze grono podmiotów zobowiązanych do rejestracji

Tak jak zakładał projekt przepisów, o którym pisaliśmy na łamach pit.pl, obowiązek rejestracyjny w akcyzie został rozszerzony. Ustawodawca zobowiązał do rejestracji podmioty:

  • nieprowadzące działalności gospodarczej, inne niż osoby fizyczne (np. jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej i Policji) zamierzające zużywać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie (paliwo lotnicze i żeglugowe, gaz LPG);
  • które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
  • które zostały wyznaczone jako podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 13 ust. 5 i ust. 5a upa;
  • zamierzające prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy.

Od 1 lutego 2021 r. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Źródło: puesc.gov.pl

Rejestracja i aktualizacja tylko przez PUESC

Nowelizacja przepisów przewiduje okres przejściowy, w którym podmioty, które dokonały rejestracji akcyzowej na podstawie przepisów obowiązujących do 31 stycznia 2021 r. lub które na gruncie dotychczasowych przepisów nie były zobowiązane do dokonania rejestracji będą mogły dokonać zgłoszenia lub aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego. Podmioty te zobowiązane będą do przesłania właściwemu organowi podatkowemu zgłoszenia rejestracyjnego do 30 czerwca 2021 r. Rejestracja będzie możliwa wyłącznie za pośrednictwem platformy PUESC.Oznacza to, że każdy podmiot obecnie zarejestrowany w PUESC będzie musiał poddać się ponownej weryfikacji ze strony urzędu poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego.W praktyce oznacza to, że wymienione powyżej podmioty będą musiały dokonać aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego w okresie pomiędzy 1 lutego 2021 r. a 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Nowelizacja ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje również:

a) uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2,

b) objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2:

- sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych realizowanej przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych,

- przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby,

- przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

c) uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania zwolnionych wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, na podobnych zasadach jakie obecnie przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem Systemu EMCS PL2,

d) uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2,

e) wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych, w tym objęcie tym obowiązkiem podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, m.in. jednostek pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych wojska, Straży Granicznej, Policji,

f) umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.