Obliczanie wynagrodzeń: praca z przeniesieniem praw autorskich w jednej umowie

Piotr Szulczewski 04.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Obliczanie wynagrodzeń: praca z przeniesieniem praw autorskich w jednej umowie

Kontrakty z twórcami (zarówno artystami, jak i architektami, redaktorami) zakładają często wynagrodzenie w części oparte o koszty ryczałtowe, w części autorskie. Umowa o pracę reguluje przy tym, jaka część wynagrodzenia związana jest z korzystaniem lub rozporządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi. Kwoty brutto i netto wynagrodzenia w przypadku tego typu umów będą inne niż przy standardowej umowie o pracę bez prawa do kosztów podwyższonych.

Obliczanie wynagrodzenia netto i składek ZUS u pracownika miejscowego

W podejmowanej analizie pracownik uzyskiwać będzie wynagrodzenie 13.000 zł brutto, przy czym 80% wynagrodzenia (10400 zł) otrzymywać będzie w związku z korzystaniem z praw autorskich, a 20% wynagrodzenia wynika z pozostałych prac przeprowadzanych przez pracownika. Analiza dotyczy roku 2014 (w latach przyszłych zmianie podlegać będzie limit naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)

 

Wynagrodzenie brutto i netto w okresie styczeń - sierpień

Wynagrodzenie netto obliczać należy osobno dla części związanej z kosztami ryczałtowymi oraz osobno dla części rozliczanymi z uwzględnieniem praw autorskich.

Mimo to, że koszty autorskie oblicza się w wysokości 50% przychodu, to należy od niego odjąć składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, dla których podstawę ich naliczenia stanowi ten przychód. Odliczeniu podlegają zatem wyłącznie składki od kwoty 10.400 zł, a nie całość składek obliczanych od kwoty wynagrodzenia.

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń

W przykładzie pełna wartość składek ZUS dla pracownika wynosi 1782,3, tymczasem koszty autorskie oblicza się jako (10.400 -1425,84 zł (kwoty przychodu i składek w proporcji, czyli 80% tych kwot) x50% =  4487,08 zł.

Należy też zwrócić uwagę na to, by koszty ryczałtowe odejmować od części wynagrodzenia wynikającego z prac typowych, a koszty autorskie – od prac świadczonych twórczo. Nie można np. nadwyżki kosztów ryczałtowych odejmować od kwoty przychodu z prac autorskich.

Miesiąc brutto ZUS Koszty Podst. PIT NFZ PIT netto Koszt ogółem
emer. rent. chor.
Styczeń 13.000,00 1.268,80 195,00 318,50 111,25
oraz 4487,08
6619 1.009,59 276 9932,11 15.696,20

Obliczenia przedstawiają się w sposób następujący:

  1. Obliczenie podstawy opodatkowania:

Składki ZUS: emerytalna – 1268,80 czyli, [(13.000x19,52%)/2], rentowa – 195, czyli 13.000x 1,5%, chorobowa 318,5, czyli 13.000x2,45%

Podstawa opodatkowania = [2.600 (wynagrodzenie brutto prace standardowe) - 111,25 (koszty autorskie, )] + [14000 (wynagrodzenie brutto, prace twórcze) - 4487,08 zł (koszty autorskie] = 2488,75 + 5912,92 = 8401,67 zł - 1782,3 (składki ZUS) = 6619,37 zł = 6619 (zaokrąglenie do pełnych złotych)

  1. Obliczanie zaliczki na podatek (przed odliczaniem składki zdrowotnej)

6619 x 18% = 1191,42 –46,33 (kwota zmniejszająca podatek) = 1145,09 

  1. Obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zdrowotna = (13.000 – 1782,3) x 9%(składka opłacana)/x7,75% (składka odliczana od podatku) = 1009,59 / 869,37 zł

  1. Obliczanie zaliczki do pobrania oraz wynagrodzenia netto

Zaliczka na podatek do pobrania = 1145,09 – 869,37 (zdrowotna odliczana) =  275,72 = 276 (zaliczka do pobrania zaokrąglona do pełnych złotych).

Wynagrodzenie netto = 13.000 – 276 (zaliczka pobrana) – 1782,3 (składki ZUS) – 1009,59 (składka zdrowotna opłacana) = 9932,11 zł

 

Wynagrodzenie brutto i netto w miesiącu wrześniu

We wrześniu kwota podstawy ustalenia składek ZUS pracownika przekroczyła limit wskazany we wskaźniku. W związku z tym składek: emerytalnej i rentowej nie pobiera się powyżej kwoty wskazanej we wskaźniku ((ograniczenie w 2013 r. wynosiło 111.390 zł, stąd w tym miesiącu składki ZUS liczone są od kwoty 7390 zł, wynika to z wyliczenia 13.000 (wynagrodzenie brutto) x 8 miesięcy = 104.000; 111.390 -104.000 = 7390 zł). Składki obniżone występują zarówno po stronie pracownika (nie są pobierane z wynagrodzenia brutto) jak i po stronie pracodawcy (nie muszą być dodatkowo opłacane, poza kwotą brutto wynagrodzenia). Składki chorobowa, wypadkowa, FP, FGŚP nie są zależne od wskaźnika, pobierane są standardowo.

Miesiąc brutto ZUS Koszty Podst. PIT NFZ PIT netto Koszt ogółem
emer. rent. chor.
Wrzesień 13.000,00 817,89 125,70 318,50 111,25 oraz 4739,76 zł 6998 1066,45 295 10487,94 14694,09

Dla celu odliczeniu od dochodu lub też wyliczeniu kosztów autorskich służą składki ZUS faktycznie pobrane w tym miesiącu. Ze względu na przekroczenie limitu rocznego podstawy ustalenia tych składek, odliczane będą składki w niższej wartości niż w miesiącach poprzednich.  

 

Wynagrodzenie brutto i netto w miesiącu październiku

W okresie październik – grudzień nie pobiera się i nie opłaca składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwota podstawy ich ustalenia przekracza górny limit roczny. Ograniczeniu podlega również wartość kosztów z tytułu praw autorskich od początku roku koszty te wyniosły 40636,4 zł, a ich dopuszczalny limit roczny to 42764. W związku z tym koszty te ulegają ograniczeniu do kwoty 2127,6 zł
 

Miesiąc brutto ZUS Koszty Podst. PIT NFZ PIT netto Koszt ogółem
emer. rent. chor.
Październik 13.000,00 0 0 318,50 111,25 oraz 2127,6 10443 1141,34 851 10689,16 13331,5Wynagrodzenie brutto i netto w miesiącu listopadzie i grudniu

Przekroczenie limitu kosztów autorskich w październiku powoduje, że od przychodów pochodzących z wynagrodzenia związanego z działalnością twórczą nie należy pobierać jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodów. 

Dochód podatnika ustalany dla celów poboru zaliczki według drugiego stopnia skali nie przekroczył do grudnia 85,528 zł (dopiero w grudniu kwota ta zostanie przekroczona, a obowiązek poboru zaliczki według drugiego progu następuje od miesiąca kolejnego; jako że grudzień jest ostatnim miesiącem – wyższego 32 – procentowego progu skali podatkowej nie stosuje się). Dla celów zaliczek za dochód uznaje się przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodów oraz składek ZUS za dany miesiąc.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się według zasady: (13.000 – 318,5) x 9%/x7,75% = 1141,34 (do zapłaty)/ 982,82 zł (odliczana od dochodu).
 

Miesiąc brutto ZUS Koszty Podst. PIT NFZ PIT netto Koszt ogółem
emer. rent. chor.
Listopad 13.000,00 0 0 318,50 111,25 oraz 0 zł 12570 1141,34 1233 10307,16 13331,5

Piotr Szulczewski
VAT.pl

Zobacz także:

  1. Obliczanie wynagrodzenia netto: praca i zlecenie u jednego pracodawcy,
  2. Obliczanie wynagrodzenia netto i składek ZUS u pracownika miejscowego.