„Obiekt pomocniczy” a podatek od nieruchomości

13.08.2013 10:00 (aktualizacja: )

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 242, poz. 1622), w skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się również tzw. "obiekty pomocnicze" obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp.

Powyższa regulacja może nasnuwać pytanie jak obiekty pomocnicze, takie jak np. ogrodzenia, place winny być kwalifikowane na gruncie podatku od nieruchomości i czy w ogóle podatek ten jest od nich należny.

Należy zauważyć, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach lokalnych określenie "budowla" oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Z kolei urządzeniem budowlanym, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż obiekty takie jak ogrodzenia, place stanowią na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowle. Dla potrzeb rozliczenia podatku od nieruchomości nie ma znaczenia, że w ewidencji środków trwałych ww. obiekty pomocnicze są traktowane jako jeden obiekt inwentarzowy – tj. budynek, który obsługują. W świetle bowiem przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych analizowane obiekty pomocnicze (będące budowlami) stanowią odrębny od budynku przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości i w przypadku związania z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Marcin Parulski

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

 

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.