O 1% podatku na OPP nie zadecyduje już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Piotr Szulczewski 01.11.2017 11:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przekazuje już informacji o organizacjach uprawnionych do 1% na dobroczynność. Jeśli podatnicy chcą wiedzieć, na czyją rzecz przekazać część kwoty z rocznego PIT, muszą uzyskać informacje od Dyrektora NIW-u. Zmienione przepisy ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie definiują nowe zasady co do informacji o OPP i o 1% podatku PIT oraz o działalności celowej, realizowanej przez organizacje pożytku publicznego.

Narodowy Instytut Wolności - 1% OPP
Narodowy Instytut Wolności - 1% OPP / YAY foto

Zadania w zakresie 1% przejmuje już w rozliczeniu 2017 r. Narodowy Instytut Wolności, czyli podmiot niezależny od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do tej pory wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku publikowany był nie później niż 15 grudnia na stronie www.pozytek.gov.pl – czyli na stronie obsługiwanej przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, którą rolę spełniało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany w zasadach prowadzenia spraw 1% podatku weszły w życie co do zasady 28 października 2017 r. i obejmują swoją materią również rozliczenia podatkowe za rok 2017. Powołany nowymi przepisami do pełnienia funkcji zarządzania wykazem uprawnionych do 1% podatku został Dyrektor Narodowego Instytutu. Prowadzi on wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy. Nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Które OPP zgarnęły najwięcej z puli 1 proc. podatku PIT?

W wykazie uwzględniane mają być organizacje pożytku publicznego:

  1. które w terminie zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe;
  2. w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności stanie się również dysponentem funduszu celowego - Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Przychodami Funduszu będą:

  1. środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły status organizacji pożytku publicznego;
  2. środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowane niezgodnie z zasadami dobroczynności, wraz z odsetkami;
  3. środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego wraz z odsetkami;
  4. odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie Dyrektorowi Instytutu.

NIW jako podmiot zarządzający wykazem uprawnionych do 1% podatku w drukach PIT

W deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych należy spodziewać się nieznacznej zmiany treści formularzy w części dotyczącej przekazywania 1% podatku.

Narodowy Instytut Wolności - 1% na rzecz OPP

Narodowy Instytut Wolności - 1% na rzecz OPP / PIT.pl Opracowanie własne

Samym przekazywaniem 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozliczeniu 2017 r. zajmą się nadal organy skarbowe. NIW nie będzie miał zatem uprawnień do dysponowania bezpośrednio 1% podatku. Nadal – to naczelnicy urzędów skarbowych w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym przekazują na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego.

Również naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego a nie dyrektor NIW, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

  1. danych identyfikacyjnych podatników przekazujących na jej rzecz swój 1% podatku oraz
  2. wysokości kwoty 1%przekazanej na rzecz tej organizacji,
  3. przeznaczeniu kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3.

Zadania sprawozdawcze po przekazaniu 1% będą podzielone między MF a NIW

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszczać będzie w terminie do dnia 30 września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wysokość środków otrzymanych przez tę organizację, pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedzający.

Natomiast Dyrektor Narodowego Instytutu zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej informację dotyczącą w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni.

Publikacja i prowadzenie sprawozdań za rok 2016 r. przejmuje NIW

Do wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego ustalonych na dzień 30 listopada 2016 r., na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, oraz do czynności związanych z jego tworzeniem i prowadzeniem stosuje się dotychczasowe przepisy wykonawcze, z tym zastrzeżeniem, że kompetencje przyznane tymi przepisami ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego wykonywać będzie Dyrektor.

1 procent dla OPP