Nowości w premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa

Na korzyść beneficjentów zmieniły się reguły przyznawania premii w wysokości 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O połowę skrócono okres ubezpieczenia w KRUS dla ubiegania się o wsparcie - obecnie jest to co najmniej 12 miesięcy, a nie 24. Doprecyzowano, że z premii można sfinansować zakup środka transportu. Uchylono warunek wykazania wielkości ekonomicznej gospodarstwa nie większej niż 15 tys. euro.

 

Uprawnieni do premii

Premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 100 tys. zł można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ściślej rzecz ujmując, chodzi tu o poddziałanie 6.2 tego programu, które nosi nazwę Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Zaszły w nim pewne zmiany na korzyść beneficjentów, co ma związek z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej…" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196 ze zm.). Znowelizowane przepisy obowiązują od 5 czerwca br. i zmieniają m.in. definicję osób uprawnionych do ubiegania się o premię. Może o nią wystąpić osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego UE i ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy. Nowością jest, że ma podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (poprzednie uregulowania wskazywały na 24-miesięczne ubezpieczenie). Znowelizowany przepis umożliwia ubieganie się o premię rolnikom, małżonkom rolników i domownikom objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie, czyli nie tylko z mocy ustawy, ale również na wniosek. Takie podejście do sprawy wyrówna szanse w dostępie do wsparcia dla osób ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie oraz umożliwi ubieganie się o wsparcie osób będących właścicielami lub pracujących w kilku gospodarstwach, położonych na gorszych stanowiskach, tj. obejmujących obszar użytków rolnych równy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Tak jak dotychczas ubiegający się o premię nie może być wpisany do CEIDG albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Nowością jest, że o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może ubiegać się już nie tylko beneficjent, ale również małżonek beneficjenta poddziałania "Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020. Dotychczas małżonkowie beneficjentów tego poddziałania byli wykluczeni z możliwości ubiegania się o wsparcie.

Premia może być przyznana pod warunkiem, że gospodarstwo, w którym pracuje osoba fizyczna, położone jest w miejscowości znajdującej się na terenie gminy: wiejskiej, wiejsko-miejskiej, miejskiej (z wyłączeniem miast, miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców), w przypadku inwestycji niezwiązanych z nieruchomością liczy się miejsce zamieszkania. Może ją otrzymać osoba fizyczna albo współposiadacz gospodarstwa rolnego, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Znowelizowany § 2 ust. 2 pkt 2 powołanego rozporządzenia doprecyzowuje więc, iż warunek przyznania płatności obszarowej ma być spełniony najpóźniej za rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Znowelizowane przepisy rezygnują z kryterium ograniczającego dostęp do pomocy dla wnioskodawców, którzy pracują w gospodarstwie rolnym o wielkości ekonomicznej do 15 tys. euro. Takie rozwiązanie umożliwia ubieganie się o pomoc rolnikom, małżonkom rolników oraz ich domownikom pracującym w większych gospodarstwach. Dotychczasowo byli oni wykluczeni ze wsparcia.


Premii nie przyznaje się podmiotom, jeśli są wspólnikami spółki wpisanej do KRS.

 

Dwie raty pomocy

Środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej mają postać premii w wysokości 100 tys. zł, która wypłacana jest wnioskodawcy w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 80 tys. zł wypłaca się, gdy beneficjent spełni warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy, druga - 20 tys. zł przysługuje po realizacji biznesplanu, tj. pełnej realizacji zakresu rzeczowego operacji i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń na wykonanie określonej w biznesplanie działalności. Do każdej z nich składa się odrębny wniosek o płatność, który beneficjent jest zobowiązany złożyć do właściwego oddziału ARiMR.

 

Inwestycja w środki trwałe

Dla przedsięwzięcia związanego z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej nie określono katalogu wydatków kwalifikowalnych. Niemniej jednak rozporządzenie odnosi się w tym temacie do zapisów biznesplanu. Mianowicie pomoc może być przyznana, jeśli w biznesplanie wnioskodawca odnośnie inwestycji przewidzi zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia. Nowością jest doprecyzowanie, że można w nim przewidzieć zakup środka transportu. Nie może to być jednak samochód przeznaczony do działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego, ponieważ wsparcie przyznawane jest na zasadzie pomocy de minimis. Tak jak dotychczas inwestycja w środki trwałe musi stanowić co najmniej 70% kwoty pomocy (70 tys. zł).

 

Jaka działalność?

Spektrum działalności gospodarczych, na które przysługuje premia, jest bardzo szerokie. Może być udzielona na podjęcie działalności w zakresie: sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych, rzemiosła lub rękodzielnictwa, turystyki wiejskiej, przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych, świadczenia usług społecznych ogólnego interesu (w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, nad osobami niepełnosprawnymi). Wspierane jest też utworzenie działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej. Premia może być też przyznana na działalność architektoniczną i inżynierską, weterynaryjną oraz związaną z usługami księgowymi i audytorskimi czy technicznymi. W sumie można ją otrzymać na 410 różnych działalności gospodarczych (przykłady w tabeli), wyszczególnionych w rozporządzeniu dotyczącym premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

 

Zmiany w przyznawaniu punktów

Znowelizowane przepisy zmodyfikowały system przyznawania punktów rankingowych przy wyborze operacji dotyczących premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Już tylko jeden punkt przysługuje, gdy wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (poprzednie regulacje za spełnienie tego kryterium dawały trzy punkty). Kolejne dwa punkty można otrzymać, jeśli będzie beneficjentem (albo małżonkiem beneficjenta) poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Nowością jest, że za posiadanie kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie przysługują 3 punkty (poprzednio 1). Tak jak dotychczas punktowane jest podjęcie działalności, która ma charakter innowacyjny - 2 punkty oraz skala bezrobocia w powiecie, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie (do 2 pkt). Za utworzenie co najmniej dwóch i mniej niż trzech miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne przysługują 3 punkty, a za co najmniej trzy miejsca - 4 pkt.

Tak jak dotychczas premia w pierwszej kolejności przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym może być przyznana, jeśli przyznano co najmniej 4 punkty. W przypadku wnioskodawców, którzy otrzymają ich mniej, odmawia się udzielenia premii w drodze decyzji.

Uprawniony podmiot wniosek o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie poddziałania 6.2 PROW wraz z wymaganymi załącznikami (w tym biznesplanem) będzie mógł złożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do właściwego oddziału ARiMR. W świetle harmonogramu PROW nabór powinien być ogłoszony w najbliższym czasie, co ma związek m.in. z nowelizacją powołanego rozporządzenia.

 

Przykłady działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana premia
PKDRodzaj działalności
10.71.ZProdukcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
49.41.ZTransport drogowy towarów
55.90.ZPozostałe zakwaterowanie
56.21.ZPrzygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
85.10.ZWychowanie przedszkolne
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

autor: Jolanta Białkowska
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 2018-08-27

Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl