Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ewelina Czechowicz

Resort finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projektowane przepisy mają usprawnić działanie wierzyciela i organu egzekucyjnego. O planowanych zmianach w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji poinformowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Źródło: shutterstock.com

W uzasadnieniu projektu wskazano, że nowelizacja ustawy wynika z potrzeby uregulowania przymusowego dochodzenia należności z tytułu podatku VAT rozliczanego w procedurach szczególnych od podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska i deklaracja została złożona w państwie członkowskim innym niż Polska.

Nowe regulacje przewidują, że:

  • do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej dodana zostanie również deklaracja złożona w państwie członkowskim innym niż Polska,
  • zostanie wyłączony obowiązek doręczania zobowiązanemu upomnienia przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego oraz postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, gdy zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedziby na terenie innego państwa niż Polska.

Nowe elementy tytułu wykonawczego

Resort finansów proponuje również dodanie nowych elementów w tytule wykonawczym. Mają to być   dane identyfikujące zobowiązanego w państwie członkowskim oraz uregulowanie przeliczania podatku VAT w obcej walucie na walutę polską.

Inne zmiany

Nowa definicja wynagrodzenia

Projekt zakłada, że pod pojęciem wynagrodzenia będzie znajdowało się wynagrodzenie za pracę oraz inne wierzytelności zobowiązanego, w tym świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Objęte ochroną mają być także, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, powtarzające się wierzytelności stanowiące jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego osobą fizyczną.

Przedawnienie kosztów upomnienia

Nowe przepisy mają dotyczyć także kwestii przedawniania kosztów upomnienia. Koszty te mają  przedawniać, co do zasady, wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem.

Automatyczne uzyskiwanie danych z RNP

Projektowane przepisy zakładają także, że będzie możliwe automatyczne uzyskiwanie danych z Rejestru Należności Publicznoprawnych przez podmioty uprawnione. Resort planuje też, że nie będzie potrzebne pisemne upoważnienie  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

Uproszczenia we wszczęciu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego

MF planuje również przepisy, które mają uprościć etap wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego oraz rozszerzyć zakres informacji, które są przekazywane przez wierzyciela organowi egzekucyjnemu w zakresie niezbędnym do skutecznego prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Usprawnienia w egzekucji majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka

Nowe przepisy mają również usprawnić egzekucję z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, doprecyzowane mają zostać regulacje w zakresie umorzenia postępowania egzekucyjnego, usprawnienia działania organów egzekucyjnych w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne.

Dwie różne stawki opłaty egzekucyjnej

Zgodnie z projektowanymi przepisami, resort finansów dla zachęcenia zobowiązanych do korzystania z obrotu bezgotówkowego w egzekucji chce wprowadzić dwie zróżnicowane stawki opłaty egzekucyjnej w zależności od wyegzekwowania lub uzyskania wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej.

Od dnia 20 lutego 2021 r. stawka tej opłaty wynosić będzie 10 proc. i 5 proc. wyegzekwowanych lub uzyskanych środków pieniężnych. W przypadku gotówki proponuje się stawkę tej opłaty odpowiednio: 11 proc. i 6 proc.

Dodatkowo  „w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano przepisy regulujące górną wysokość opłaty egzekucyjnej: 40.000 zł oraz 20 000 zł (w zależności od sposobu uzyskania kwot), odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego" – wskazuje MF.

Doprecyzowanie przepisów o zajęciu rachunku bankowego i rachunku VAT

Nowe przepisy mają zostać dostosowane do przepisów regulujących ochronę danych osobowych a także do prawa celnego.

Zmiany w egzekucji z nieruchomości

Resort finansów planuje również wprowadzenie regulacji, których celem będzie usprawnienie egzekucji z nieruchomości: zmiana ma dotyczyć sposobu publikowania obwieszczenia o licytacji nieruchomości, opisu i oszacowania nieruchomości.

Wygaśnięcie decyzji ratalnej w przypadku niedotrzymania płatności trzech rat

W przypadku kiedy podatnik, nie dotrzyma terminu płatności  trzech rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, przewiduje się wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty. Analogiczne rozwiązanie ma funkcjonować również  w przypadku rozłożenia na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych.

Kiedy przepisy mają wejść w życie?

Planowane jest przyjęcie projektowanych przepisów w pierwszym kwartale 2021 r.