Nowe ułatwienia dla firm: Wnioski o wpis do KRS przez Internet i elektroniczne sprawozdania finansowe

Iwona Maczalska 01.12.2017 12:00 (aktualizacja: )

Szykują się rewolucyjne zmiany w sposobie załatwiania spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w sposobie tworzenia i składania sprawozdań finansowych. Od 1 marca 2020 roku przedsiębiorcy będą bowiem mogli zrobić to za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Nowe ułatwienia dla firm - Wnioski o wpis do KRS przez Internet i elektroniczne sprawozdania finansowe

Wnioski o wpis do KRS przez Internet i elektroniczne sprawozdania finansowe / YAY foto

Do Sejmu trafił kolejny, rządowy projekt ustawy - o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Projektowane przepisy obejmą przedsiębiorców i to już na etapie zakładania działalności gospodarczej.

Wnioski o wpis do KRS wyłącznie online

Projektowane przepisy zakładają całkowitą rezygnacje z papierowych wniosków o wpis do KRS, które ze względu na dużą liczbę stron do wypełnienia bywają bolączką przedsiębiorców. Od 1 marca 2020 roku papierowe wnioski mają zostać zastąpione wnioskami elektronicznymi, które będą wysyłane do KRS poprzez system teleinformatyczny.

Wnioski wysyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mają być nie tylko łatwiejsze do wypełnienia, lecz także będą zawierać szereg podpowiedzi, które zmniejszą liczbę błędnych wniosków cofanych do przedsiębiorców w celu ich poprawienia.

Załatwianie spraw sądowych również przez Internet

Sprawy sądowe załatwiane przez przedsiębiorców w związku z toczącymi się postępowaniami również mają być objęte systemem teleinformatycznym. Oznacza to, że przedsiębiorca aby dowiedzieć się na jakim etapie znajduje się postępowanie prowadzone przez sąd rejestrowy nie będzie musiał telefonować do sądu ani też udawać się tam osobiście – jak ma to miejsce obecnie. W nowym systemie takie informacje będzie można szybko uzyskać poprzez Internet. Co więcej system ten umożliwi również:

  • wymianę korespondencji pomiędzy stronami a sądem,
  • doręczanie orzeczeń i pism sądowych,
  • udostępnianie akt rejestrowych prowadzonych w formie elektronicznej sądowi odwoławczemu.

Dodatkowym ułatwieniem będzie wprowadzenie usługi newslettera pozwalającej na otrzymywanie powiadomień o doręczanych stronie dokumentach sądowych.

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Zmiany dotyczyć mają również samych sprawozdań finansowych, które w świetle aktualnie obowiązujących przepisów składane muszą być w formie papierowej. Projekt przewiduje zatem wprowadzenie obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Co więcej sprawozdania te będą mogły być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP.

Projekt ustawy zakłada wejście w życie powyższych zmian 1 marca 2020 roku.

Iwona Maczalska, PIT.pl