Nowe terminy składania informacji przez płatników podatków dochodowych

Piotr Szulczewski 17.12.2014 11:00 (aktualizacja: )

2014-12-18

Z początkiem stycznia płatnicy podatków dochodowych rozpoczynają sporządzanie informacji i oświadczeń z tytułu rozliczeń zaliczek i pobranych wpłat na podatek za rok 2014. Swoich obowiązków dopełnić muszą w ściśle określonych terminach.

Płatnik podatku dochodowego powinien pamiętać o terminach ostatecznych na spełnienie określonych obowiązków, mijających w kolejnych miesiącach 2015 roku. Terminy na dopełnienie obowiązków nie są przywracalne. Płatnik musi zatem zachować szczególną uwagę przy dopełnieniu obowiązków.

 

Obowiązki płatnika w styczniu

Przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym – termin na złożenie przez pracownika druku PIT-2A celem obniżania zaliczek na podatek o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej,

9 stycznia 2015 r. – pierwszym terminem istotnym dla płatnika jest 9 stycznia. Do tego dnia podatnicy zainteresowani rozliczeniem ich deklaracji podatkowej przez płatnika, obowiązani są dostarczyć wniosek na druku PIT-2 a w przypadku osób otrzymujących zasiłki z ubezpieczenia społecznego – na druku PIT-3. Choć płatnik nie ma obowiązku powiadomić pracowników o możliwości sporządzenia tych druków, to może wcześniej przekazać im taką informację. Druki powinny zostać przekazane płatnikowi przez 10 stycznia 2015 r. (czyli do piątku 9 stycznia 2015 r.). Na ich podstawie do końca lutego (w określonych przypadkach – do końca stycznia) płatnik zobowiązany będzie sporządzić PIT-40/PIT-40A).

20 stycznia 2015 r. – w tym terminie płatnicy opłacają składki za miesiąc grudzień. Jest to również termin złożenia oświadczeń o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego lub rezygnacji z tych form rozliczeń.

31 stycznia 2015 r. – termin na złożenie oświadczenia płatnikowi, że podatnik zamierza się w 2015 r. rozliczać wspólnie z małżonką (oświadczenie dotyczy roku 2015, a nie zeznania za 2014 r.); w związku z oświadczeniem zaliczki na podatek będą obliczane w niższej wysokości; oświadczenie może być złożone również w trakcie roku, wówczas zaliczki pobiera się w niższej wartości począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

Obowiązki płatnika - koniec stycznia (najpóźniej 2 lutego 2015 r.)

2 luty 2015 r. – termin na wysłanie PIT-4R, PIT-8AR – termin ten dotyczy zarówno druków przekazywanych w formie elektronicznej, jak i pisemnej (dokument drukowany). Termin obowiązuje zarówno płatników rozliczających do 5 pracowników, jak również podmioty większe.

2 luty 2015 r. - podmioty pełniące rolę płatnika za nie więcej niż 5 podatników, decydujący się przesłać formularze PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R do urzędu skarbowego w formie papierowej, muszą sporządzić je najpóźniej do 2 lutego 2015 r. Po tym terminie możliwa będzie wyłącznie ich wysyłka elektroniczna (do 2 marca 2015 r.).

Obowiązki płatnika w lutym 2015 (nie później niż 2 marca 2015 r.)

2 marca 2015 r.PIT-11,PIT-8C, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R przekazywane elektronicznie do Urzędu Skarbowego przez podmioty pełniące rolę płatników w stosunku do więcej niż 5 osób,

2 marca 2015 r.PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R przekazywane elektronicznie do Urzędu Skarbowego przez podmioty pełniące rolę płatników w stosunku do nie więcej niż 5 osób,

2 marca 2015 r. - PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R przekazywane podatnikom w formie standardowego dokumentu (forma papierowa) lub elektronicznie.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl