Nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR na 2020 rok

Katarzyna Sudaj

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2020 rok. Nowe przepisy znoszą obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników, a także określają dodatkowy warunek dla prawidłowego prowadzenia elektronicznej KPiR.

Z uwagi na uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadzone w 2019 roku na mocy ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie KPiR, w którym Minister Finansów określi sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, a także terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi.

Co nowego w rozporządzeniu o KPiR na 2020 rok?

W porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem z 26 sierpnia 2003 r., projekt nowego rozporządzenia zawiera następujące zmiany:

  • zakres przedmiotowy nowego rozporządzenia dostosowany do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisu art. 24a ust. 7 ustawy PIT,
  • nowe rozporządzenie, uwzględnia przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, które to podmioty, zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy PIT obowiązane są prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów,
  • nowe rozporządzenie znosi obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników. Analogiczne zmiany wprowadza ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym na gruncie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z późn. zm.). Celem tej ustawy jest uproszczenie regulacji i procedur, które odciążą przedsiębiorstwa i ich pracowników od wykonywania niektórych zbędnych formalności administracyjnych, w efekcie zwiększą skuteczność gospodarowania posiadanymi zasobami i koncentrację na podstawowej działalności przedsiębiorcy. W pełni zasadnym jest zatem, by również podmioty prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów korzystały z podobnych uproszczeń, jak te przewidziane w powołanej ustawie,
  • nowe rozporządzenie wprowadza dodatkowy warunek uznania księgi prowadzonej w systemie teleinformatycznym za prawidłową, tj. wykorzystywania programu komputerowego, za pomocą którego możliwe będzie wytworzenie elektronicznej postaci księgi zgodnej ze strukturą logiczną opublikowaną na BIP MF.

Przepisy nowego rozporządzenia o KPiR mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. 

Formy opodatkowania