Pobierz e-pity 2019

Nowa wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Iwona Maczalska 09.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Nowa wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Od 1 kwietnia zmianie ulegną kwoty jednorazowych odszkodowań wypłacanych pracownikom bądź ich rodzinom z tytułu wypadków mających miejsce w zakładzie pracy. Nowe kwoty będą dotyczyć również pracowników, których dotknęła choroba zawodowa.

Postępowanie wypadkowe w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy

Każdemu pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy bądź którego dotknęła choroba zawodowa przysługują różnego rodzaju świadczenia. Ubezpieczony oprócz zasiłku chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego może skorzystać również jednorazowego odszkodowania. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje nie tylko samemu pracownikowi, lecz również w przypadku śmierci pracownika członkom jego rodziny.

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych od 1 kwietnia 2015 roku

1 kwietnia 2015 roku kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej ulegną podwyższeniu. Nowe wysokości kwot wprowadza obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP 2015 poz. 251).

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
Źródło: Thinkstock

Kwoty odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wskazuje poniższa tabela:

Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

757

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

757

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13 242 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

13 242 zł

gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

68 102 zł

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

34 051 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

68 102 zł

oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

 

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

68 102 zł

oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko

 

gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

13 242 zł

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

34 051 zł

oraz 13 242 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

14 dni na decyzję o przyznaniu jednorazowych odszkodowań

Zasady ubiegania się oraz przyznawania jednorazowych odszkodowań reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673). Zgodnie z nią decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jeżeli w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, ZUS zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Iwona Maczalska,
VAT.pl