Niższych odsetek podatkowych już nie będzie

Piotr Szulczewski 23.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Niedawna zmiana wysokości stopy lombardowej kredytów spowodowała, że odsetki od zaległości podatkowych zostały obniżone do wysokości najniższej w historii. Obecnie jedynie zmiana przepisów prawa pozwalałaby na obniżenie ich jeszcze bardziej. Na taką jednak nic nie wskazuje.

Od 9 października 2014 r. podstawowe odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 8%, a obniżone - 6%. Ich wysokość wynika z przepisów ordynacji podatkowej, zgodnie z którą podstawowa stawka odsetek podatkowych to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP oraz 2% - ale nie może być niższa niż 8%.

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki Odsetki obniżone Obowiązują od
10 % 7,5 % 4.07.2013
8 %6 %09.10.2014

Powyższe oznacza, że oszczędności podatkowych dokonywać można już wyłącznie poprzez terminową płatność podatku, wnioskowanie o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej lub korygowanie deklaracji podatkowej łącznie z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty oraz zapłatą w terminie 7 dni zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. W takim przypadku bowiem stawka odsetek wynosi 75% podstawowej stawki odsetek podatkowych, czyli 6%.

Odsetki liczyć należy od dnia następującego po dniu wymagalności podatku, natomiast naliczane do dnia, włącznie z tym dniem:

  • zapłaty podatku;
  • wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków;
  • potrącenia;
  • przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w związku z wykonaniem umowy przeniesienia własności lub prawa;
  • wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania;
  • zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej;
  • złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy.

Sytuacja szczególna może mieć miejsce np. w przypadku wystąpienia z wnioskiem o ulgę w ich spłacie, gdy odsetki nalicza się do dnia złożenia takiego wniosku, włącznie z tym dniem.W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane odrębnie za każdy z tych okresów.

Odsetki zaokrąglają się tak samo, jak i kwota podatku czy zaległości podatkowej (do 50 gr w dół i od 50 gr w górę). Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Jeżeli zaległość powstała jeszcze przed datą obniżenia odsetek za zwłokę, należy osobno obliczyć odsetki od zaległości do tego dnia oraz po tym dniu, przy czym naliczane odsetki nie są doliczane wcześniej do kwoty zaległości głównej (nie nalicza się odsetek od odsetek).

Piotr Szulczewski, PIT.pl