Niskie kwoty zwrotów podatku za 2015 r., naliczanie odsetek, oprocentowanie nadpłat

Piotr Szulczewski 14.01.2016 10:00 (aktualizacja: )

W rozliczeniach za 2015 r. zmianie uległy zasady zwrotów niewielkich kwot na rzecz podatników. Jeżeli zatem podatnik po sporządzeniu swojej deklaracji wykaże kwoty nadpłacone w wysokości od kilku złotych do 23,20 zł, to powinien liczyć się, że będą one podlegały innym zasadom rozliczenia, niż jeszcze przed rokiem.

Niskie kwoty zwrotów podatku za 2015 r., naliczanie odsetek, oprocentowanie nadpłat  

Źródło: YAY foto

W rozliczeniu za 2015 r. podatnik może na rachunek bankowy otrzymać nawet bardzo niskie kwoty zwrotu pod warunkiem jedynie, że wskazał tę formę zwrotu podatku jako właściwą. Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (2x11,60 zł = 23,20 zł), jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega natomiast zwrotowi w kasie. W zeszłym roku wartość zwrotu, który nastąpić mógł wyłącznie w kasie organu (a zatem nie na rachunek bankowy podatnika) podatkowego wynosiła nie więcej niż 11,60 zł.

Podwyższeniu uległa wartość, od której urząd skarbowy nie musi naliczać oprocentowania zwracanych po terminie kwot nadpłaconego podatku. W zeszłym roku kwota ta wynosiła 11,60 zł, obecnie będzie to 23,20 zł. A zatem podatnik występując o zwrot podatku w wartości do 23,20 zł, jeżeli nawet otrzyma go po 3 miesiącach od daty złożenia deklaracji, nie może liczyć na podwyższenie kwoty zwrotu o odsetki podatkowe z tytułu nieterminowości organu podatkowego.

>>> Kalkulator odsetkowy - oblicz wysokość odsetek <<< 

Zmianie uległy również zasady postępowania z niewielkimi kwotami nadpłat. Obecnie nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Jeszcze rok temu niskie kwoty nadpłat, których wysokość nie przekraczała 11,60 zł podlegały z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, czy innych odsetek za zwłokę, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot. Obecnie zatem niskie kwoty nadpłat nie będą zaliczane automatycznie na poczet przyszłych zobowiązań, lecz będą zwracane podatnikowi, chyba że on sam zadecyduje, że chce je przekazać na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Inaczej niż rok wcześniej rozliczane będą też wpłaty dokonywane na rzecz organu podatkowego. Do tej pory jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Obecnie, jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. Tak jak przed rokiem natomiast nie pobiera się odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, jeżeli ich wartość nie przekracza 8,70 zł, czyli trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Nie oznacza to jednak, że istnieje kwota zaległości, od której odsetki w ogóle nie są naliczane. Jeżeli z zeznania podatkowego wynika, że podatnik powinien zapłacić kilka złotych, to również taką kwotę należy rozliczyć, gdyż zostanie wszczęta egzekucja w tej sprawie, a jedynie egzekucji nie będą podlegały odsetki za zwłokę. Tak jak do tej pory organ podatkowy może z urzędu umorzyć zaległość podatkową, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, gdy kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (5x11,60 zł = 58 zł).

Piotr Szulczewski, PIT.pl