Pobierz e-pity 2019

Niezapłacone wydatki z października, listopada, grudnia rozliczysz w roku 2015

Piotr Szulczewski 15.10.2014 10:00 (aktualizacja: )

Niezapłacone wydatki z października, listopada, grudnia rozliczysz w roku 2015

2014-10-16

Z początkiem października mija okres 90 dni do końca roku kalendarzowego. Kasowe ujęcie do części wydatków, udokumentowanych po tej dacie, których nie uregulowano do końca roku, zobowiąże do dokonania korekt rozliczenia podatkowego roku 2014.

Do korekty roku 2014 dokonywanej w 2015 r. zmuszeni będą podatnicy, u których termin płatności z tytułu zamówienia, określony w umowie czy na dokumencie księgowym (np. na fakturze) jest dłuższy niż 60 dni. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 28 maja 2013 r. (nr ITPB3/423-136c/13/PS) potwierdził, że to dostawca z odbiorcą ustalają, od jakiego zdarzenia należy liczyć 60-dniowy termin płatności. Termin zapłaty liczyć można zatem np. dzień sprzedaży, odbioru towaru, odbioru faktury.

Przykład

Podatnik 30.IX.2014 r. nabył maszynę i jednorazowo zaliczył ją do kosztów podatkowych. Faktura wystawiona została 3.X.2014 r. z terminem płatności 80 dni. Koszt został rozliczony w dacie wystawienia dokumentu księgowego – 3.X.2014 r.

W takim przypadku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Przykład

Zmniejszenia kosztów dokonać należy, jeżeli płatności nie dokonano 4.I.2015 r.

Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach. Oznacza to, że kosztu nie należy korygować, lecz na bieżąco obniżyć wartość kosztu w roku 2015, a w przypadku, gdyby podatnik nie posiadał w tym miesiącu kosztów w wystarczającej wartości – należy odpowiednio podwyższyć wartość przychodów. Gdy zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Wydatki
Źródło: Thinkstock

 

Termin płatności określony na 60 dni lub krócej

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Przykład

Podatnik 30.IX.2014 r. nabył maszynę i jednorazowo zaliczył ją do kosztów podatkowych. Faktura wystawiona została 3.X.2014 r. z terminem płatności 60 dni. Termin płatności mija 2.XII.2014 r. Koszt został rozliczony w dacie wystawienia dokumentu księgowego – 3.X.2014 r. Od 2.XII.2014 r. podatnik liczy 30 dni na uregulowanie zaległości. Jeżeli nie ureguluje zaległości do 3.I.2015 r. zobowiązany jest dokonać obniżenia kosztów roku 2015 (za okres stycznia lub I kwartał).

W tym samym przypadku, gdyby termin płatności wynosił 30 dni i zapłata nie nastąpiła do 3.XII.2014 r. (30 dni po upływie terminu zapłaty), podatnik obniżyłby koszty (podwyższył przychody) miesiąca grudnia 2014 r.

Spis z natury pomniejszony w 2014 r.

Wartość spisu z natury pomniejsza się o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów (zwiększył przychody) jeżeli zmniejszenie kosztów (zwiększenie przychodów) związane było z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, objętych tym spisem.

Jeżeli natomiast koszty te zostaną zmniejszone dopiero w roku 2015, to spis z natury pozostaje wyceniony oraz rozliczony zgodnie z pierwotnie przyjętymi założeniami (z uwzględnieniem wydatku pierwotnie ujętego w kosztach uzyskania przychodów).

Piotr Szulczewski,
PIT.pl