Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy po rozwiązaniu umowy o pracę

Iwona Maczalska 28.06.2017 09:00 (aktualizacja: )

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy po rozwiązaniu umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem nie jest jednoznaczne z utratą przez niego niewykorzystanej części urlopu wypoczynkowego.Zaległa część urlopu powinna być wykorzystana przez pracownika w okresie trwania stosunku pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, pracownikowi należy wypłacić pieniężną rekompensatę jaką jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 Niewykorzystany urlop wypoczynkowy po rozwiązaniu umowy o pracę
Źródło: YAY foto

Zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego i wypłaty ekwiwalentu regulują przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z jego art. 171 §1, w przypadku niewykorzystania przez pracownika w całości bądź w części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy – pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Z obowiązku wypłaty ekwiwalentu zwolniony jest jednak pracodawca, jeżeli w porozumieniu z pracownikiem postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego oraz płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar tego urlopu wynosi od 20 dni, w przypadku gdy pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat – do 26 dni, gdy okres zatrudnienia pracownika przekracza 10 lat. Co do zasady urlop ten powinien być wykorzystywany przez pracownika na bieżąco, w roku kalendarzowym na który został udzielony, zgodnie z planem urlopowym ustalonym w zakładzie pracy. Gdy umowa pracownika uległa wypowiedzeniu a urlop wypoczynkowy nie został przez pracownika całkowicie wykorzystany wówczas pracodawca zobowiązany jest wyliczyć i wypłacić pracownikowi dodatek pieniężny zwany ekwiwalentem za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Współczynnik urlopowy 2017

Aby wyliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego należy w pierwszej kolejności ustalić wysokość współczynnika urlopowego, bez którego wyliczenie ekwiwalentu nie jest możliwe. Współczynnik ten można poznać korzystając ze strony http://www.vat.pl/wspolczynnik-urlopowy-9432/, bądź dokonując samodzielnych wyliczeń zgodnie z poniższą instrukcją:

aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

Przykład

Obliczanie współczynnika urlopowego na 2017 rok.

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2017 wyniesie 20,83. Wynika to z następującego obliczenia:

[365 dni - (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 251 : 12 = 20,83

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2017 roku dla pracownika zatrudnionego na:

  • 1/4 etatu wyniesie 5,21 (1/4 x 20,83),
  • 1/3 wyniesie 6,94 (1/3 x 20,83),
  • 1/2 wyniesie 10,42 (1/2 x 20,83),
  • 3/4 wyniesie 15,62 (3/4 x 20,83).

Jak obliczyć wysokość przysługującego ekwiwalentu

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop liczymy w trzech krokach:

Krok 1: Obliczamy wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu,

Krok 2: Obliczamy wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 godzinę urlopu,

Krok 3: Obliczamy wysokość należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Przykład

Miesięczne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2200 zł brutto. Pracownikowi wypowiedziano umowę o pracę. Przed wygaśnięciem stosunku pracy pracownik nie zdążył wykorzystać łącznie 5 dni z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego za 2017 rok.

Zgodnie z powyżej opisaną zasadą ekwiwalent obliczać należy w 3 krokach:

Krok 1: Obliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu

Aby to zrobić należy podstawę ekwiwalentu pieniężnego (wynagrodzenie pracownika brutto) podzielić przez współczynnik urlopowy obowiązujący w danym roku. Wysokość aktualnie obowiązującego współczynnika urlopowego, a także współczynników obowiązujących w latach ubiegłych można sprawdzić korzystając ze strony wskaźniki PIT.pl dostępnej tutaj.

2200 zł brutto (podstawa ekwiwalentu) : 20,83 (współczynnik urlopowy dla pracowników zatrudnionych na całym etacie w 2017 roku) = 105,62 zł

Uwaga! Podstawa ekwiwalentu pieniężnego

Obliczając ekwiwalent pieniężny pracownika, który otrzymywał do wynagrodzenia zasadniczego inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia m.in. premie, czy prowizje za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (np. prowizja za wyniki za miesiąc maj), należy wziąć pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone pracownikowi w średniej wysokości w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w ekwiwalencie urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premia kwartalna), wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

Krok 2: Obliczamy wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 godzinę urlopu

Aby to zrobić należy powyższą kwotę ekwiwalentu za 1 dzień urlopu podzielić przez 8 godzin (obliczając ekwiwalent za urlop osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota ekwiwalentu ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do etatu).

105,62 zł : 8 godzin = 13,20 zł

Krok 3: Obliczamy wysokość należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Aby to zrobić należy powyższą kwotę pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

13,20 zł x 40 godzin (5 dni po 8 godzin pracy) = 528 zł

Pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje 528 zł brutto ekwiwalentu urlopowego.

Iwona Maczalska, PIT.pl