Pobierz e-pity 2019

Nie złożysz PIT-36L, gdy prowadziłeś działalność na rzecz niektórych zakładów pracy

Piotr Szulczewski 27.04.2015 10:00 (aktualizacja: )

Przepisy prawa nie pozwalają składać PIT-36L tym podatnikom, którzy świadczą lub świadczyli w określonym czasie usługi na rzecz swoich pracodawców. Ograniczenia powodują, że zamiast deklaracji składanej z tytułu podatku liniowego, podatnicy powinni wybrać rozliczenie według skali i złożyć PIT-36.

Nie złożysz PT-36L, gdy prowadziłeś działalność na rzecz niektórych zakładów pracy

Źródło: MARIUSZ GRZELAK/REPORTER/East News

Decyzję o wyborze rozliczenia działalności gospodarczej podatkiem liniowym podjąć należało do 20 stycznia 2014 r. Podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku decyzję tę podjąć musieli do dnia uzyskania pierwszego przychodu z działalności gospodarczej. Tylko w takim przypadku do 30 kwietnia podatnik ma prawo rozliczać się na PIT-36L.

Jeżeli podatnik, który wybrał taki sposób opodatkowania, uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w 2014 r. roku w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania na PIT-36L. Jest on wówczas obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej. Oprócz podatku według skali płaci on również odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Gdyby zdarzyło się, że podatnik dopiero po złożeniu deklaracji PIT-36L dowiedział się, że nie może rozliczać się liniowo, to musi on odpowiednio skorygować swoje rozliczenia roczne. Niedopuszczalna jest również korekta, która spowoduje wybór – zamiast  opodatkowania według skali – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (deklaracji PIT-28).    

Czynności tylko w ramach umowy o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę

Przedsiębiorca kontrolować powinien wyłącznie czynności z roku 2014. Oznacza to, że wcześniejsze działania w ramach stosunku pracy nie podlegają kontroli. Nie ma znaczenia, czy umowa została zawarta w 2014 r. czy też wcześniej – w obu przypadkach sprawdzać trzeba wyłącznie czynności z ostatniego roku. Nie ma też znaczenia, czy umowa trwa nadal w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, czy też stosunek pracy został już rozwiązany. Każdy z tych przypadków może powodować bowiem konieczność rezygnacji z rozliczenia na PIT-36L.

Kontrola obejmuje wyłącznie umowy zawierane jako umowa o pracę lub spółdzielczy stosunek pracy. Wszelkie inne umowy, w tym umowy cywilnoprawne zawierane z pracodawcą, nie spowodują obowiązku rezygnacji z rozliczenia liniowego.  

Piotr Szulczewski, PIT.pl