Nie chcesz płacić podatku - załóż hodowlę akwariową

Piotr Szulczewski 22.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Są takie działalności, od których fiskus nie może naliczyć podatku dochodowego. Szczególnie ciekawym przypadkiem działalności, która może okazać się profitowa jest hodowla akwariowa. Nie będzie ona ani opodatkowana podatkiem dochodowym, ani też rolnym. Podatnik sprzedając efekty hodowli nie staje się przedsiębiorcą, a w efekcie nie ma podstaw, by płacić podatki z tytułu swojej działalności.

Nie chcesz płacić podatku - załóż hodowlę akwariową

Źródło: YAY foto

Uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w załączniku do ustawy o PIT. Informacje w nim zawarte mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej, czy też tym działem nie są. Istnieją również działalności rolnicze (hodowla, chów) prowadzone poza gospodarstwem rolnym, których załącznik nie wymienia w ogóle. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla, czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykładem takiej działalności, która nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym, jest uprawa roślin akwariowych czy też hodowla krewetek ozdobnych akwariowych. Takie działalności nie zostały wymienione w tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej norm szacunkowych dochodu rocznego, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej.

Przychody uzyskane z hodowli roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych, należy uznać za przychody z działalności rolniczej. Przychody te wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej. Brak jest też podstaw, by zakwalifikować hodowlę roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych do pozarolniczej działalności gospodarczej (potwierdza to m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 lutego 2016 r., sygn.. akt IPTPB1/4511-723/15-3/MD).

Hodowla akwariowa nie jest też podstawą do naliczenia podatku rolnego

Jeżeli dochodzi do hodowli lub chowu akwariowego, podatnik nie musi się obawiać również podatku rolnego, mimo prowadzenia działalności rolniczej. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają bowiem grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatnik do swojej działalności nie wykorzystuje jednak gruntów rolnych, stąd też nie ma podstawy do zapłaty tego podatku.

Piotr Szulczewski, PIT.pl