Nauka zdalna od 27 stycznia, czy rodzicom przysługuje zasiłek?

Ewelina Czechowicz

Część uczniów od 27 stycznia 2022 r. znów będzie uczyć się domu. W szkołach i przedszkolach pozostają najmłodsze dzieci, które często kierowane są na kwarantannę lub izolacje. Kiedy można korzystać z zasiłku opiekuńczego? Czy zostało przyznane prawo do dodatkowego świadczenia?

W okresie od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r. w Polsce została wprowadzona nauka zdalna dla uczniów klas V-VIII w szkołach podstawowych oraz dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. W szkołach specjalnych  to dyrektorzy tych placówek mają zdecydować o nauce zdalnej.  Stacjonarnie działać mają żłobki, przedszkola oraz uczyć się dzieci w klasach I-IV. Czas pandemii to czas wyzwań dla pracodawców oraz pracowników. Aktualnie mimo zwiększonej ilości zachorowań nie zostało przyznane prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, rodzice mają prawo do korzystania z zasiłku na zasadach ogólnych.  

Uprawnieni do korzystania z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych

Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać osoba, która musi opiekować się:

- dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

1) nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza

2) konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,

3) choroba niani (z którą została  zawarta umowa uaktywniająca  lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,

4) poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,

5) pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica Twojegodziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;

- dzieckiem niepełnosprawnym (tj. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

1) poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,

2) pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;

- chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;

- chorym dzieckiem;

- innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka

Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza Twoje dziecko jest nieprzewidziane, jeśli zostałeś o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem.

Pojęcie innego członka rodziny

Inny członek rodziny to: małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – pod warunkiem, że w czasie przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym z opiekunem. 

Okres wyczekiwania a zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy otrzymasz niezależnie od okresu Twojego ubezpieczenia. W przypadku zasiłku opiekuńczego nie obowiązuje okres wyczekiwania.

Sytuacje, kiedy zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres:

- kiedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,

- kiedy korzysta z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,

- kiedy jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności, 

- kiedy jest objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracował lub wykorzystywał je  niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Nauka zdalna od 27 lutego 2022 r. kto może korzystać z zasiłku opiekuńczego

Źródło: shutterstock

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki. Okres opieki nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub chorym członkiem rodziny nie może przekroczyć 14 dni w roku kalendarzowym.

Kwarantanna a prawo do zasiłku opiekuńczego

Fakt objęcia dziecka kwarantanną powoduje, że rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku do ukończenia 14 roku życia nabywają prawo do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy, uprawnienie to wynika z  art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej, gdyż kwarantanna zgodnie z ww. ustawą jest zrównana z wystąpieniem „choroby” dziecka.

Nieprzewidziane zamknięcie placówki w związku z Covid

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza Art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zasiłkowej.

Nie musi zostać zamknięta cała placówka

W związku z bieżącą sytuacją związaną z COVID-19, przyjęto, że za „zamknięcie placówki”, należy uważać również zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej, tj. nie musi dojść do zamknięcia całej placówki, by to świadczenie przysługiwało.

ZUS