Pobierz e-pity 2020

Najważniejsze zmiany VAT 2017

18.01.2017 10:00 (aktualizacja: )

Najważniejsze zmiany VAT 2017

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 roku to m. in. rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, zmiana w zakresie stosowania instytucji odpowiedzialności podatkowej (solidarnej) oraz zmiana w zakresie dokonywania zwrotu podatku VAT.

Najważniejsze zmiany VAT 2017

Źródło: YAY foto

  1. ROZSZERZENIE ZAKRESU TOWARÓW OBJĘTYCH MECHANIZMEM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA.
  2. OBJĘCIE MECHANIZMEM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA USŁUG BUDOWLANYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW.
  3. ZMIANA W ZAKRESIE STOSOWANIA INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ (SOLIDARNEJ).
  4. ZMIANA W ZAKRESIE DOKONYWANIA ZWROTU PODATKU VAT.
  5. ZMIANY W ZAKRESIE REJESTRACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.
  6. ZMIANY W ZAKRESIE DEKLARACJI VAT I INFORMACJI PODSUMOWUJĄCYCH ZMIANY ODNOSZĄCE SIĘ DO OPODATKOWANIA VAT USŁUG, KTÓRE STANOWIĄ ELEMENT USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH I FINANSOWYCH.
  7. SANKCJE PODATKOWE.
  8. ZMIANY DOTYCZĄCE PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO W PRZYPADKU TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH PODATNIKIEM JEST NABYWCA.
  9. WPROWADZENIE DODATKOWYCH WARUNKÓW ZŁOŻENIA KAUCJI GWARANCYJNEJ ORAZ SKUTKI NIESPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW PO WPISANIU PODMIOTU DO WYKAZU.

1. ROZSZERZENIE ZAKRESU TOWARÓW OBJĘTYCH MECHANIZMEM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA

Od 1 stycznia 2017 r. tym szczególnym sposobem rozliczenia podatku należnego objęto transakcje, których przedmiotem są m.in. następujące towary: procesory (mikroprocesory, ex PKWiU 26.11.30.0) i towary z metali szlachetnych – dokładnie opisane w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Towary z metali szlachetnych do końca 2016 r. były objęte instytucją solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Od 1 stycznia 2017 r. – z uwagi na zmianę sposobu rozliczenia dostaw tych towarów – instytucji tej nie stosuje się do transakcji, których przedmiotem są wskazane towary.

2. OBJĘCIE MECHANIZMEM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA USŁUG BUDOWLANYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW

Obowiązek rozliczenia takiej transakcji przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego będą mieć osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które nabywają usługi wymienione w załączniku nr 14 (poz. 2-48) do ustawy, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli zarejestrowany jako podatnik VAT czynny),

usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca.

3. ZMIANA W ZAKRESIE STOSOWANIA INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ (SOLIDARNEJ)

Zmienia się załącznik nr 13 do ustawy o VAT, który zawiera katalog towarów, wobec których znajduje zastosowanie odpowiedzialność podatkowa nabywcy za zaległości podatkowe w podatku VAT dostawcy tych towarów. Od 1 stycznia 2017 r. dodano do załącznika nr 13 następujące towary:

12 - olej z rzepaku (PKWiU ex 10.4);

13a - folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0);

18a - dyski twarde (HDD) - (PKWiU ex 26.20.21.0);

18b – dyski SSD (PKWiU ex 26.20.22.0);

22 – dyski SSD (PKWiU ex 58.29.11.0);

23 – dyski SSD (PKWiU ex 58.29.29.0);

24 – dyski SSD (PKWiU ex 59.11.23.0).

4. ZMIANA W ZAKRESIE DOKONYWANIA ZWROTU PODATKU VAT

Postanowienie w sprawie przedłużenia terminu zwrotu powinno wskazywać konkretną datę, do której naczelnik urzędu skarbowego wydłuża termin zwrotu w stosunku do terminu ustawowego. Przedłużenie terminu zwrotu nie powinno wykraczać poza termin, który jest konieczny w celu weryfikacji rozliczenia podatnika.

Weryfikacja zasadności zwrotu podatku może obejmować sprawdzenie rozliczeń innych podmiotów, które biorą udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika.

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniono również zasady uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

5. ZMIANY W ZAKRESIE REJESTRACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Zmiany nastąpiły, w szczególności, w zakresie odmowy rejestracji i wykreślenia z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

6. ZMIANY W ZAKRESIE DEKLARACJI VAT I INFORMACJI PODSUMOWUJĄCYCH

Od rozliczenia za styczeń 2017 r. zlikwidowano możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne przez podatników innych niż mali. Podatnicy, którzy składali deklaracje VAT-7D, będą składać deklaracje VAT-7. Zmiana ta nie wymaga składania aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT. Natomiast informacje podsumowujące: o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) oraz w obrocie krajowym (VAT-27) muszą być składane za okresy miesięczne oraz wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji.

7. ZMIANY ODNOSZĄCE SIĘ DO OPODATKOWANIA VAT USŁUG, KTÓRE STANOWIĄ ELEMENT USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH I FINANSOWYCH

Od 1 lipca 2017 r. zostanie uchylone zwolnienie dla usług, które stanowią element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej i stanowią odrębną całość oraz są właściwe i niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej.

8. SANKCJE PODATKOWE

Nowelizacja przywróciła sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku, które skutkuje zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku. Przewidziano też sytuacje, kiedy błędne rozliczenie nie będzie skutkowało ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego.

9. ZMIANY DOTYCZĄCE PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO W PRZYPADKU TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH PODATNIKIEM JEST NABYWCA

1 stycznia 2017 r. zmieniły się też warunki realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku transakcji, w których na nabywcy spoczywa obowiązek wykazania podatku należnego. Prawo do takiego obniżenia podatku należnego powiązane jest z wykazaniem przez podatnika kwoty należnego podatku w deklaracji podatkowej, w której rozlicza ten podatek.

10. WPROWADZENIE DODATKOWYCH WARUNKÓW ZŁOŻENIA KAUCJI GWARANCYJNEJ ORAZ SKUTKI NIESPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW PO WPISANIU PODMIOTU DO WYKAZU

W nowelizacji dodano nowe warunki, które podmiot musi spełnić, aby złożyć kaucję gwarancyjną i zostać wpisanym do wykazu. W szczególności podmiot, który dokonuje dostaw towarów, wymienionych w załączniku nr 13, nie może być na dzień składania kaucji gwarancyjnej w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

***

Zmian dokonano ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.2024)

WSZYSTKIE ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZOSTANĄ WKRÓTCE SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONE W BROSZURZE INFORMACYJNEJ.

Źródło: MF