Nadpłata i niedopłata podatku w PIT za 2013 rok

Piotr Szulczewski 19.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

Niejednokrotnie rozliczając deklarację PIT może się okazać, że w naszej deklaracji występuje nadpłata lub niedopłata podatku PIT. Sprawdź, kiedy nastąpi nadpłata i niedopłata podatku oraz jakie są terminy zwrotu nadpłaconego podatku oraz uiszczenia podatku zaległego.

Nadpłata wynikać może z:

  • poboru zaliczek na podatek według wyższego stopnia skali podatkowej niż faktycznie jest u podatnika wymagany (np. 32% zamiast 18%) i rozliczenia podatku zgodnie z niższym stopniem skali,
  • stosowania błędnej, zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego;
  • zastosowania ulg i odliczeń, w tym rozliczenia straty z lat poprzednich,
  • rozliczenia kwoty wolnej od podatku, która nie była brana pod uwagę w trakcie obliczania zaliczek na podatek.

W przypadku rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. A zatem jeżeli rozliczysz się szybciej – szybciej uzyskać możesz prawo do zwrotu nadpłaty.

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia nie podlega podwyższeniu o wartość odsetek za zwłokę, jeśli zostanie zwrócona terminowo.

Uwaga! Termin zwrotu nadpłaty

Organ podatkowy ma 3 miesiące od daty złożenia deklaracji podatkowej na zwrot kwoty nadpłaty wykazanej w deklaracji rocznej PIT. Jeżeli nadpłata nie wynika z treści deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika z końcem roku, lecz nadpłata wyniknie już po otrzymaniu deklaracji przez organ z racji na wstępny zakres kontroli jej treści (czyli podatnik się pomylił w deklaracji i trzeba ją skorygować na jego korzyść):

  • w ramach czynności sprawdzających, gdy to urzędnik dokonuje korekty (urzędnik przekaże uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji z prawem do wniesienia sprzeciwu) - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu od korekty dokonanej przez urzędnika;
  • w ramach czynności sprawdzających przez podatnika niezależnie czy po przeprowadzeniu kontroli czy bez niej - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania (w zakresie nadpłaty wykazanej przez przeprowadzenie korekty, w pozostałym zakresie nadpłata jest zwracana w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji podatkowej).

<< czytaj całość

Piotr Szulczewski
PIT.pl