Na czym polegają wakacje kredytowe? Kto może z nich skorzystać?

Ewelina Czechowicz

Wakacje kredytowe to pojęcie, które pojawiło się przy uchwalaniu kolejnych tarcz antykryzysowych w związku z pandemią Covid-19. Tarcza 4.0 wprowadziła ustawowe uregulowania, które nakładają na banki obowiązek akceptacji wszystkich wniosków kredytobiorców – konsumentów spełniających warunki określone w nowowprowadzonych przepisach prawa.

Prezentujemy podstawy i warunki otrzymania tzw. wakacji kredytowych zwartych w tarczy 4.0

Kto może skorzystać z „wakacji kredytowych”

Zgodnie z treścią art. 31fa ust. 1 tarczy antykryzysowej 4.0 na wniosek kredytobiorcy kredytodawca zawiesza wykonanie:

  1. umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim albo
  2. umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, albo
  3. umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

Wakacje kredytowe wg tarczy 4.0

Na mocy wprowadzonych przepisów „wakacje kredytowe” przysługują tylko kredytobiorcy, który zawarł którąś z umów kredytowych wskazanych w art. 31fa ust. 1 u.COVID-19 oraz kredytobiorcy, który po 13.03.2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu.

W jaki sposób wnioskować o „wakacje kredytowe”?

Kredytobiorca musi sam wystąpić o przerwę w spłacie kredytu. Najłatwiej  zrobić to zdalnie – mailowo lub przez logowanie do systemu swojego banku lub firmy pożyczkowej.

Wakacje kredytowe nie zawsze korzystne

We wniosku należy wpisać dane zobowiązania oraz złożyć oświadczenie o utracie głównego źródła dochodu (np. utracie pracy). Co ważne, ustawa nie wskazuje końcowej daty do której należy złożyć wniosek o wakacje kredytowe.  Wniosek może dotyczyć okresu do 3 miesięcy.

Ustawodawca w tarczy 4.0 w art. 31fa ust. 4 określił formę wniosku, gdzie wniosek  o zawieszenie wykonania umowy należy złożyć na trwałym nośniku, odpowiednio w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim albo art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dodatkowo wniosek o zawieszenie wykonania umowy  musi zwaierać:

  1. oznaczenie kredytobiorcy;
  2. oznaczenie kredytodawcy;
  3. oznaczenie umowy o kredyt, o której mowa w ust. 1;
  4. wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy;
  5. oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Udzielenie „wakacji kredytowych” to obowiązek banku

Na podstawie  art. 31fa ust. 7 zawieszenie rat kredytowych następuje już z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące. W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytowymi. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania i zgodnie z art. 31fa ust. 10 tarczy antykryzysowej 4.0 okres ten oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. Podkreślić należy więc, że „wakacje kredytowe” uzyskane na mocy wprowadzonych przepisów są całkowicie darmowe. Zgodnie z treścią art. 31fa ust. 11 tarczy antykryzysowej 4.0 w okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty. Kredytobiorca musi jedynie regulować opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszonymi umowami kredytowymi.

Inne formy wsparcia

Oprócz wakacji kredytowych instytucje finansowe oferują swoim klientom inne formy wsparcia. Firmy leasingowe dają możliwość zmiany wysokości rat lub zwieszenia spłaty rat kapitałowych z wydłużeniem umowy.

Koronawirus w Polsce