Na co można przeznaczyć zwrot VAT?

18.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Na co można przeznaczyć zwrot VAT?

Każdy przedsiębiorca, który w deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc wykaże nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, może ubiegać się o jej zwrot na wskazany rachunek bankowy. To bardzo powszechne, ale nie jedyne rozwiązanie. Na co jeszcze można przeznaczyć zwrot VAT? Zapraszamy do lektury.

Zwrot VAT przelany na rachunek bankowy

Jak zostało już wspomniane, bardzo wielu przedsiębiorców zgłasza chęć otrzymania zwrotu nadwyżki VAT na rachunek bankowy prowadzony przez bank lub SKOK. Do tego celu należy wykorzystać deklarację VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (w zależności od przyjętej formy rozliczania się z urzędem). Wystarczy, że składając deklarację, na której wykazywana jest nadwyżka, przedsiębiorca zaznaczy odpowiednie rubryki (a w określonych sytuacjach dołączy do niej właściwy wniosek).

Wskazówka

W przypadku VAT-7(14) przedsiębiorca, który chce ubiegać się o zwrot VAT w podstawowym terminie, powinien zaznaczyć poz. 51 (kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika) oraz poz. 53 (kwota do zwrotu w terminie 60 dni).

W sytuacji, gdy urzędnicy nie będą mieli zastrzeżeń odnośnie poprawności złożonego przez przedsiębiorcę rozliczenia, nadwyżka zostanie przelana na konto w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowego. Możliwe jest również ubieganie się o zwrot VAT w ciągu 25 dni, jednak wymaga to spełnienia dodatkowych obowiązków, np. złożenia wniosku o przyspieszony zwrot podatku od towarów i usług (VAT-ZT) oraz właściwe pochodzenia VAT naliczonego (faktur w całości opłaconych).

Co ważne, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym przedsiębiorca nie dokonał sprzedaży towarów i usług, obowiązujący termin zwrotu VAT ulega wydłużeniu i wynosi 180 dni. Należy o tym pamiętać, by odpowiednio wypełnić pola w deklaracjach VAT (np. w deklaracji VAT-7(14) właściwą kwotę należy wpisać w poz. 54 zamiast 53).

Zwrot VAT przeznaczony na pokrycie innych zobowiązań podatkowych

Innym rozwiązaniem jest przeznaczenie kwoty zwrotu VAT na istniejące lub przyszłe zobowiązania podatkowe (nie tylko na gruncie podatku od towarów i usług). Co ważne, nadwyżka VAT z urzędu podlega zaliczeniu na poczet:

  • zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
  • odsetek od zaliczek, określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej oraz
  • bieżących zobowiązań podatkowych.

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie posiada takich obciążeń, ma prawo sam zdecydować o zaliczeniu zwrotu VAT na poczet innego podatku, który stanowi zobowiązanie bieżące lub przyszłe. Wystarczy wraz z deklaracją VAT-7/VAT-7K złożyć właściwy wniosek, a przeksięgowanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet innych zobowiązań podatkowych nastąpi z dniem złożenia deklaracji. W przeciwnym wypadku wartość nadwyżki w VAT automatycznie przechodzi na następny okres rozliczeniowy.

Jeszcze do niedawna niektóre organy skarbowe nie zgadzały się na zaliczenie zwrotu VAT na daniny rozliczane w różnych organach podatkowych. Jednak zdaniem sądów administracyjnych nie istnieją podstawy, by możliwość dokonania kompensaty była uzależniona od właściwości rzeczowej organów. Właśnie dlatego obecnie nie powinno być żadnego problemu z zaliczeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na inne zobowiązania wobec urzędu.

Zwrot VAT jako zabezpieczenie kredytu

Nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym przedsiębiorca może również przeznaczyć na zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego w banku lub SKOK-u. W tym celu powinien on złożyć w urzędzie skarbowym upoważnienie, by ten zwrotu podatku nie dokonywał bezpośrednio na jego rachunek, ale przekazywał na rzecz banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Uwaga - to upoważnienie ma charakter nieodwołalny.

W takiej sytuacji przekazanie kwoty do instytucji finansowej ma pierwszeństwo przed:

  • zaliczeniem jej na poczet zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań podatkowych ujawnionych po złożeniu deklaracji wykazującej zwrot podatku,
  • realizacją zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymanego przez organ podatkowy po dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot.

Obowiązują tu takie same procedury jak przy ubieganiu się o zwrot VAT na konto bankowe przedsiębiorcy - tj. standardowy termin wynosi 60 dni, ale może wynieść również 25 lub 180 dni.

Badanie zasadności zwrotu VAT przez organy skarbowe

Bez względu na co przedsiębiorca zamierza przeznaczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, urzędnicy sprawdzają poprawność przedłożonego im rozliczenia. Zasadność zwrotu VAT najczęściej jest badana w ramach czynności sprawdzających, ale mogą zdarzyć się również inne tryby weryfikacji (kontrola lub postępowanie podatkowe).

Co więcej, urzędy skarbowe mogą przedłużyć termin zwrotu VAT, jeżeli uznają, że potrzebują więcej czasu na analizę dokumentacji oraz zebranie niezbędnych informacji. Jeżeli jednak przedłużający się proces weryfikacji dotyczy ułamka kwoty, nowy termin zwrotu będzie odnosił się tylko do tej części - reszta powinna bezzwłocznie zostać przelana na konto przedsiębiorcy lub banku.

Zespół wfirma.pl - księgowość online