Mistrzowie Świata w siatkówce też płacą podatki

Piotr Szulczewski 23.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Polscy siatkarze, jak i inni polscy sportowcy, swoje zarobki muszą rozliczyć przed organem skarbowym i opodatkować. Jako polscy rezydenci podatkowi muszą złożyć roczne rozliczenie podatkowe. Jako że różne mogą być źródła ich zarobków związanych ze sportem, rozliczenie to oraz wynikająca z niego zapłata podatku dochodowego mogą okazać się kłopotliwe.

pilka

Thinkstock.com

Głównym źródłem, z którego pochodzić będą przychody siatkarzy będzie tzw. działalność wykonywana osobiście – uprawianie sportu. Zarobki w ten sposób uzyskiwane nie mogą być  swobodnie przesunięte do firmy prowadzonej przez sportowca i uznane za pochodzące z działalności gospodarczej. Siatkarz nie może zatem założyć firmy zajmującej się grą w siatkówkę. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7.11.2012 r. (sygn. akt IPPB1/415-1002/12-2/ES) fakt iż art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia przychody z uprawiania sportu jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, wyklucza zakwalifikowanie przychodów uzyskanych przez podatnika z uprawiania sportu do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 cyt. ustawy, nawet wówczas gdyby przychody te uzyskane były w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Oznacza to, że zarobki siatkarzy z tytułu uprawiania sportu nie mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym, właściwym dla przedsiębiorców.

Do tego samego źródła przychodów oraz na tych samych zasadach opodatkowane zostaną również otrzymywane przez siatkarzy stypendia sportowe.

Ile podatku płaci siatkarz za działalność sportową?

Przychody z uprawiania sportu powodują opodatkowanie siatkarzy według skali podatkowej stawką 18%, a od nadwyżki ponad 85.528 zł – według stawki podatku 32%. Zarobki do kwoty 3091 zł rocznie nie zostaną opodatkowane w ogóle (kwota wolna od podatku). Siatkarze mają możliwość korzystać z ryczałtowej stawki kosztów w wysokości 20% przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli siatkarz lub inny sportowiec wykaże na podstawie zgromadzonych dokumentów, że ponosi koszty wyższe, to ma prawo stosować koszty w wysokości faktycznie poniesionych przez niego, udokumentowanych wydatków. Siatkarze mają prawo korzystać z ulg podatkowych – nie obowiązują w ich przypadku ograniczenia w ich stosowaniu.

Wygrane w turniejach – w tym w siatkarskich Mistrzostwach Świata

Wygrane w turniejach i konkursach sportowych nie stanowią przychodu z tytułu uprawiania sportu. W ich przypadku zastosowanie znajduje 10% stawka podatkowa. Podatek pobierany jest jednak ryczałtowo od przychodu, w konsekwencji czego nagroda zostaje wypłacona po obniżeniu o 10% podatek. Taka forma opodatkowania dotyczy wyłącznie nagród uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nagrody spoza tego obszaru opodatkowane są już podatkiem 18-32%.

Podatku nie pobiera się jednak od nagród w konkursach sportowych, w których  jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł Nagrody do tej wartości są zwolnione z podatku dochodowego. Jeżeli wartość wygranej przekracza tę wartość – podatek pobiera się od całej kwoty, a nie od nadwyżki ponad 760 zł. 

Zwolnione z opodatkowania pozostają związane ze zawodami rangi olimpijskiej:

  • wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej;
  • nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich,

Siatkarz może być nie tylko sportowcem, ale również przedsiębiorcą 

Sportowcy uzyskują znaczącą część swoich dochodów nie tyle z samych kontraktów z klubami, co z reklam, sprzedaży gadżetów sportowych, udziału jako osoby medialne itp. Uzyskane przychody na podstawie umów, których przedmiotem będzie wykorzystanie wizerunku, należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku (również w sytuacji, gdy ostatecznym odbiorcą usług marketingowo-reklamowych z wykorzystaniem wizerunku będzie klub sportowy, z którym sportowiec związany jest kontraktem sportowym) może opodatkować jako przychody z działalności gospodarczej (por np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7.11.2012 r. (sygn. akt IPPB1/415-1002/12-2/ES).

Emerytura olimpijska też przychodem siatkarza

Emerytura olimpijska nie stanowi nagrody za wyniki uzyskane na olimpiadzie. Zatem siatkarz lub inny reprezentant polskiej drużyny olimpijskiej, która uzyska miejsce honorowane emeryturą musi się liczyć z tym, że jej wartość zostanie obniżona o należną kwotę podatku dochodowego, obliczonego według skali podatkowej (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 02.09.2010 r., sygn.. akt IPPB2/415-610/10-2/MG).

Piotr Szulczewski, PIT.pl