Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie - kontrola PiP i nowe propozycje zmian

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Posłowie zapoznali się z informacją na temat działań PIP,  m.in. w zakresie kontroli wypłaty minimalnej stawki godzinowej zatrudnionym na podstawie umów zlecenia.

 

<<Zmiany w Kodeksie pracy 2018 - czy to koniec umów-zleceń?>>

 

Wyniki działalności kontrolno – nadzorczej inspekcji przedstawił Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy wraz z zespołem ekspertów. W jego skład weszli Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy, Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji, Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia, Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego oraz Iwona Hadacz, zastępca dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń GIP.

 

Przedstawiciele GIP na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
  Źródło: PiP


W trakcie posiedzenia Komisji, której obradom przewodniczył Janusz Śniadek, przedstawiciele GIP przekazali parlamentarzystom informacje dotyczące wypłaty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia na podstawie wyników kontroli PIP.W 2017 r. inspektorzy pracy przeprowadzili blisko 20 tysięcy kontroli ukierunkowanych na ustalenie skali przestrzegania obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej przyjmującym zlecenia.

- W 27% spośród przeprowadzonych kontroli ujawniono różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów, przy czym przypadki zaniżenia lub niewypłacenia stawki godzinowej w ok. 12 %kontroli – poinformował Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

 

Wiesław Łyszczek , gówny inspektor pracy informuje o kontrolach dotyczących wypłacania minimalnej stawki godzinowej
  Źródło: PiP


Wykonanie przez przedsiębiorców wniosków i poleceń dotyczących wypłaty minimalnej stawki godzinowej spowodowało, że prawie 3 tys. zleceniobiorców otrzymało należności na łączną kwotę blisko 3 mln zł.

Przedstawiciele PIP zarekomendowali Komisji wprowadzenie kilku zmian przepisów, których skutkiem powinno być ograniczenie obchodzenia przepisów gwarantujących minimalną stawkę godzinową.

- Proponujemy wprowadzenie do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej, podlegającej unormowaniom o minimalnej stawce godzinowej, w formie pisemnej przed rozpoczęciem pracy - postulowała Halina Tulwin.

Inne rozwiązanie proponowane przez inspekcję polega na nałożeniu obowiązku prowadzenia przez przedsiębiorcę albo inną jednostkę organizacyjną ewidencji obejmującej liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

 

Dyrektor Jarosław Leśniewski ocenia przepisy o pracownikach delegowanych
 Źródło: PiP

 

W trakcie posiedzenia Jarosław Leśniewski przedstawił szczegółową ocenę rozwiązań prawnych zawartych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Z kolei Zbigniew Kowalczyk przedstawił informację dotyczącą problematyki zagrożeń psychospołecznych na przykładzie firm uczestniczących w programie „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.

 

Źródło: Główny Inspektorat Pracy