Miejsce postojowe a wydatek na cele mieszkaniowe

Redakcja PIT.pl

Sposób uwzględnienia kosztu miejsca postojowego w rozliczeniu podatkowym jest zagadnieniem, które budziło szereg kontrowersji. Problem wynikł ze sposobu kwalifikacji prawa do tego miejsca, a w zasadzie sposobu konstrukcji tego prawa.

Garaż jako nieruchomość osobna

Jeśli garaż jest przedmiotem własności odrębnej od własności lokalu mieszkalnego, traktowany jest on jako nieruchomość osobna, o osobnym przeznaczeniu nie mieszkaniowym, wszakże w garażu mieszkać nie można. Jeśli jednak miejsce garażowe jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego, wtedy traktowane jest jako nieruchomość na cele mieszkaniowe. Taki wywód przyświecał min. na gruncie rozważań NSA w uchwale II FPS 4/11 z 27 lutego 2012 roku na gruncie podatku od nieruchomości. Problem ten doczekał się też Interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie nierównego traktowania takich samych przecież nieruchomości zależnie od ukształtowania prawa własności.

Miejsce postojowe a wydatek na cele mieszkaniowe

Źródło: shutterstock

Miejsce garażowe związane z lokalem

Obecnie ukształtowany jest pogląd, zgodnie z którym jeśli miejsce garażowe jest związane z lokalem mieszkalnym jako przynależność, można jego koszt traktować łącznie jako koszt zakupu nieruchomości mieszkaniowej. Jeśli natomiast miejsce to jest osobną nieruchomością nie ma podstaw do traktowania jest jako nieruchomość na cele mieszkalne. Założenie takie wynika z interpretacji art. 21 ust. 25 ustawy o PIT:

wydatki poniesione na:

  • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej; zgodnie z założeniem że wszelkie ulgi podatkowe nie mogą stanowić rozszerzenia interpretacyjnego treści przepisu i prowadzić do objęcia ulgą nabycia składników majątkowych tylko funkcjonalnie związanych z celem mieszkaniowym. Przyjęta zasadę związania ulgi z podstawową potrzebą mieszkaniową, a nie jej rozszerzonym o rzeczy przydatne zakresem. Rozważania te poruszał NSA min. w wyroku II FSK 546/15 z 29 listopada 2016 roku. W efekcie powiązanie własności lokalu mieszkalnego z przynależnością w postaci miejsca postojowego rozwiązuje problem. Podobnie kształtuje się natomiast kwestia rozliczenia podatku przy sprzedaży takiego miejsca. Zakres art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT:
  • dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; wskazuje, iż rozstrzygającym o zastosowaniu zwolnienia jest wydatkowanie na rozumiane również w sposób nie rozszerzający pojęcia celu mieszkaniowego podatnika. Wracamy zatem do założenia, iż przychód z takiej transakcji oceniany jest również w zakresie tego czy nabywane w zamian nieruchomości cel ten rozumiany w kategorii podstawowej potrzeby mieszkaniowej spełniają.

Autor: Adam Ciulkiewicz, ekspert podatkowy, kancelaria Graś i Wspólnicy

NieruchomościRozliczenie roczne