Mały podatnik PIT i mały podatnik VAT w 2015 roku

Iwona Maczalska 06.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Początek października jest okresem szczególnym dla przedsiębiorców. W tym miesiącu oblicza się bowiem limity przychodów (sprzedaży) brutto pozwalające na zachowanie statusu małego podatnika PIT i VAT w 2015 roku. Status ten warunkuje skorzystanie z wielu preferencji podatkowych.

Na dzień 1 października 2014 r. kurs średni euro ogłoszony przez NBP wyniósł 4,1792 zł. Ponieważ kurs ten jest niższy niż w roku ubiegłym, w 2015 roku limity uprawniające do stosowania uproszczeń i ulg podatkowych ulegną obniżeniu.

Status małego podatnik PIT i VAT

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nadaje status małego podatnika podmiotom podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 1200 000 zł euro.

Ustawa o podatku od towarów i usług uznaje za małego podatnika podmioty będące podatnikami podatku VAT wskazując limit ich sprzedaży w wysokości do 1 200 000 euro. Ustawodawca jednocześnie podkreśla, że małym podatnikiem podatku VAT może być również przedsiębiorca, u którego łączna kwota przychodów uzyskanych z tytułu prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. Obniżony limit dotyczy jednak wyłącznie przedsiębiorców, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, są agentami, bądź zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu.

 

Mały podatnik PIT i mały podatnik VAT 2015

Kurs euro z dnia 1 października w wysokości 4,1792 zł obniży w 2015 roku limity przychodów uprawniających przedsiębiorców do zachowania statusu małego podatnika i korzystania z preferencji podatkowych. Limity te przedstawia poniższa tabela:
 

Rok Mały podatnik PIT
20151’200’000 €5’015’000 PLN
Rok Mały podatnik VAT Mały podatnik pośrednik
20151’200’000 € 5'015'000 PLN45’000 € 188'000 PLN

 

Metoda kasowa VAT dla małego podatnika

Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego - ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kasowej metody rozliczenia podatku VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty.

<< Metoda kasowa rozliczenia kosztów - poradnik

 

Jednorazowa amortyzacja de minimis małego podatnika

Kolejną preferencją podatkową z której może skorzystać mały podatnik jest możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji de minimis. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne. Od 2007 roku limit ten wynosi 50 000 euro rocznie i może być zastosowany wyłącznie do dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Limit łącznej wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:
 

Amortyzacja 50’000 euro
Rok Limit
201550'000 euro209,000 zł

 

Kwartalne PIT i VAT małego podatnika

Przedsiębiorca posiadający status małego podatnika ma również prawo do kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ułatwienie polega wyłącznie na zmniejszeniu ilości obowiązków formalnych wobec urzędu skarbowego, związane jest bowiem wyłącznie ze zmianą terminu wpłacania zaliczek, czyli okresu rozliczeniowego. Same zasady ustalania podstawy opodatkowania nie ulegają zmianie. Kwartalne zaliczki na podatek PIT należy opłacać do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy dana zaliczka – a więc za I kwartał do 20 kwietnia, za II kwartał do 20 lipca, za III kwartał do 20 października oraz za IV kwartał do 20 stycznia.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku podatku VAT. Mały podatnik ma bowiem prawo do kwartalnych rozliczeń podatku VAT za pośrednictwem deklaracji VAT-7K lub VAT-7D. Kwartalne rozliczenia VAT przez małego podatnika dokonuje się - w przeciwieństwie do podatku PIT - do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Iwona Maczalska,
PIT.pl