Kwarantanna, nauka zdalna lub hybrydowa a prawo do zasiłków i świadczeń z ZUS

Ewelina Czechowicz

Wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 powoduje, że coraz więcej osób trafia ponownie na kwarantannę. Czy szczepienie skutecznie chroni przed kwarantanną? Jakie świadczenia przysługują w trakcie odbywania kwarantanny? Czy w czasie nauki zdalnej lub hybrydowej można korzystać z zasiłku opiekuńczego?

Aktualnie można zdefiniować 4 rodzaje kwarantanny:

 1. kwarantannę po powrocie z zagranicy,
 2. kwarantannę po kontakcie z osobą, u której potwierdzono zakażenie Covid-19,
 3. kwarantannę po skierowaniu na test na Covid-19
 4. kwarantannę w sytuacji, kiedy zakażony jest domownik Covid-19.

Kwarantanna, nauka zdana lub hybrydowa a prawo do zasiłków i świadczeń z ZUS

Źródło: shutterstock

Kwarantanna po powrocie z zagranicy

Kwarantanna po przekroczeniu granicy trwa 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Obowiązku odbywania kwarantanny nie mają: 

 •  osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką,  która  została  dopuszczona  do  obrotu  w Unii  Europejskiej
 • ozdrowieńcy czyli  osoby,  które  zakończyły  izolację  w warunkach  domowych,  izolację  albo  hospitalizację  z powodu  zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski.

Kwarantanna po kontakcie z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

Osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 są kierowane na 10-cio dniową kwarantannę licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione:

 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19,
 • ozdrowieńcy czyli osoby, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji  w warunkach  domowych  z powodu  stwierdzenia  zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym stwierdzono u nich zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Kwarantanna kiedy u domownika potwierdzono zakażenie Covid-19

W sytuacji kiedy u domownika zostaje potwierdzone zakażenie Covid-19, osoby wspólnie zamieszkujące zobowiązane są do odbycia kwarantanny. Kwarantanna trwa 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.

Obowiązku odbycia kwarantanny nie mają: 

 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19,
 • ozdrowieńcy tj. czyli osoby, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji  w warunkach  domowych  z powodu  stwierdzenia  zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym stwierdzono u nich zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Kwarantanna po skierowaniu na test na obecność wirusa SARS-CoV-2

Osoba skierowana na test jest zobowiązana na mocy prawa poddać się kwarantannie od  dnia  wystawienia  skierowania  do  wykonania  testu  diagnostycznego  w kierunku SARS-CoV-2.

Kwarantanna jest zawieszana na czas wizyty lekarskiej oraz na czas dojazdu do punktu medycznego, pobrania materiału biologicznego i powrotu do miejsca odbywania kwarantanny.

Co istotne, z tego rodzaju kwarantanny nie są zwolnione ani osoby zaszczepione ani ozdrowieńcy.

Obowiązku poddania się powyższej kwarantannie nie stosuje się jednak do:

 • osób wykonujących zawód medyczny,
 • osób, które poddają się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2 bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19,
 • osób, które rozpoczynają rehabilitację leczniczą albo turnus i leczenie uzdrowiskowe.

Kwarantanna a świadczenia 

O odbywaniu kwarantanny należy powiadomić pracodawcę. Ponadto, w terminie 3 dni od zakończenia kwarantanny pracownik powinien złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny, będące jednocześnie usprawiedliwieniem nieobecności w pracy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik za pierwsze w danym roku kalendarzowym 33 dni lub - gdy ukończył 50 lat - 14 dni niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia. Płatnikiem wynagrodzenia w tej sytuacji jest ZUS.  Jest to tzw. wynagrodzenie chorobowe.  Po wyczerpaniu wynagrodzenia chorobowego, ubezpieczony  może korzystać z zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS, nie dłużej niż  przez 182, jeżeli pomiędzy niezdolnością do pracy nie ma przerw. Po wyczerpaniu tego okresu pracownik może starać się o świadczenie rehabilitacyjne, które może zostać przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

Ważne zmiany w zasiłkach z ZUS od 2022 r. - PIT.pl

Nauka zdalna lub hybrydowa

Samo przejście szkoły na naukę zdalną lub hybrydową nie daje podstaw do ubiegania się o świadczenia. Dopiero kiedy na dziecko zostaje nałożona kwarantanna lub wydana decyzja o izolacji rodzic dziecka po spełnieniu określonych warunków ma prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego.  Tylko konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana tak jak choroba dziecka. I da prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego, który przysługuje co do zasady do 14 roku życia dziecka. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ten czas jest dłuższy.  Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Wówczas trzeba  uzyskać zaświadczenie od dyrektora placówki o tym, że placówkę zamknięto nagle i nie można było zorganizować opieki dal dzieci. 

Dokumentem do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego. Trzeba pamiętać, że warunkiem korzystania z zasiłków jest zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego.

Kiedy rodzic nie otrzyma zasiłku opiekuńczego?

Są sytuacje, kiedy o zasiłek rodzic nie zawnioskuje. Zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał, w sytuacji kiedy:

 •  nie nastąpi nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko a rodzic sam zadecyduje, że nie wyśle dziecka do placówki,
 • placówka, do której uczęszcza dziecko, przyjmie dziecko, ale następnie zażąda jego odebrania z powodu stanu zdrowia, wyjątkiem jest otrzymanie  zaświadczenia lekarskiego z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem albo decyzji o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, wydanej przez inspektora sanitarnego, wtedy rodzic uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego,
 • placówka, do której uczęszcza dziecko odmówi przyjęcia dziecka z powodu obawy przed zakażeniem, w tym przypadku też tylko kiedy rodzic uzyska zaświadczenia lekarskiego z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem albo decyzji o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, wydanej przez inspektora sanitarnego, wtedy rodzic uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego

Nauka hybrydowa lub zdalna a zasiłek - potrzebne stanowisko MRiPS

Z uwagi na coraz częstsze sytuacje gdzie wyłączona jest tylko klasa, lub część szkoły powstało pytanie czy jednak z uwagi na szczególną sytuacje rodziców należy się prawo do świadczenia. Kwestię ustalania uprawnień do zasiłku opiekuńczego w sytuacji skierowania uczniów na naukę w trybie zdalnym nadal konsultujemy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej – wskazał w rozmowie z DGP Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS. Na wykładnie przepisów zatem trzeba poczekać. Redakcja PIT.pl również przesłała zapytanie odnośnie tej kwestii. Po otrzymaniu odpowiedzi zaktualizujemy treść publikacji. 

Koronawirus w PolsceMacierzyństwoZUSWymiar czasu pracy