Korekty informacji PIT-11

Piotr Szulczewski 21.03.2018 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany na PIT-11 przeprowadzane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Wynika to z faktu, że informacja dokumentuje przebieg rozliczeń podatkowych osoby rozliczanej w trakcie roku i nie należy na niej korygować ewentualnych błędów popełnionych w związku z tymi rozliczeniami.

Korekty informacji PIT-11

Korekty informacji PIT-11 / YAY foto

 

W trakcie roku dochodzi do ściśle określonych zabiegów rachunkowych związanych z rozliczaniem wynagrodzeń osób zatrudnionych. Popełnione błędy mogą być na bieżąco korygowane w trakcie roku – wpływa to na dopłatę lub przeksięgowanie nadwyżek w zaliczkach na podatek. Taka sytuacja ma miejsce w trakcie roku. Po zakończeniu roku PIT-11 odzwierciedlać będzie stan rozliczeń, w tym zaliczek na podatek, jaki miał miejsce w całym roku. A zatem ewentualne pomyłki lub modyfikacje wynikające ze zmiany oświadczeń zatrudnionych co do statusu podatkowego (miejsca zamieszkania, rozliczeń wspólnie z małżonkiem, z dzieckiem, wyszczególniania lub zaniechania stosowania kosztów autorskich) dokonywane w trakcie roku będą uwzględniane w PIT-11 dotyczącym tego roku.

Inaczej jednak dzieje się, gdy zmiany zostają zauważone po zakończeniu roku i dochodzi do korekty rozliczeń wcześniejszych. Zarówno gdy korekta ma miejsce przed, jak i po wystawieniu PIT-11 nie odzwierciedla ona już stanu rozliczeń roku, za który PIT-11 jest sporządzony. A zatem zmiany powodujące dopłacenie zaliczek, uznanie oświadczeń lub przeksięgowanie ich – wpływają już na PIT-11 następnego roku, nawet jeśli zmiany te wynikają z błędów, pomyłek lub operacji roku poprzedniego.

<< Pomyłka w PIT-11. Błędny urząd skarbowy podatnika >>

Dopuszczalny rodzaj korekt

Innego rodzaju sytuacja ma miejsce, gdy na PIT-11 występuje błąd rachunkowy lub wynikający z niewłaściwego wypełnienia kolumn (np. wpisanie pobranej zaliczki w pozycję , wierszy (np. wprowadzenia przychodów do błędnego wiersza wskazującego te źródła) czy przestawienia pozycji i wpisania danych w sposób nieprawidłowy. W takich przypadkach wystawiony PIT-11 może być korygowany danymi poprawnymi.

Odpowiednio korekty prowadzone mogą być w przypadku wpisania niepoprawnie danych personalnych zatrudnionego. Dotyczy to zarówno kwestii danych ewidencyjnych, adresowych, jak i związanych z rezydencją.

Dane co do miejsca zamieszkania na PIT-11 ustalać należy na ostatni dzień roku – jeżeli tylko doszło do zmiany w tym zakresie. Jeżeli jednak pracownik nie poinformował pracodawcy o zmianie miejsca zamieszkania, to nie należy na jego wniosek, składany już po wystawieniu PIT-11 – korygować informacji podatkowej o te dane. Miejsce zamieszkania w przypadku kosztów ryczałtowych lub w przypadku rozliczania faktycznych kosztów na dojazdy – ma swoje odzwierciedlenie w kwotach pobranych przez płatnika zaliczek na podatek. W efekcie podatnik, który nie poinformował pracodawcy (płatnika) w trakcie roku o zmianie miejsca zamieszkania (czy też pobytu), może samodzielnie wprowadzić te informacje na rocznej deklaracji podatkowej. PIT-11 z danymi przekazanymi płatnikowi w trakcie roku, nawet ze starymi danymi adresowymi, jest jednak poprawny (zmiana i korekta powinna wystąpić jedynie, jeśli oświadczenie zostało przekazane w trakcie roku, a płatnik nie respektował tej zmiany i w związku z tym nie ujął jej w informacji PIT-11).

Piotr Szulczewski, PIT.pl