Kolejna nowelizacja Polskiego Ładu: PIT-2 w trakcie roku i przedłużenie terminów zaliczki

Redakcja PIT.pl

8 marca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Nowelizacja Polskiego  wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2020 r. poz. 452).

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożonej ustawy zaproponowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. W wyniku wprowadzonych zmian oświadczenie PIT-2 będzie mógł również przedłożyć emeryt lub rencista, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

Drugim zasadniczym celem nowelizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest uregulowanie w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Mechanizm ten odpowiada mechanizmowi wdrożonemu do systemu prawnego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28).

Celem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zapewnienie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy aktywności, tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej. Zmiany w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin służą obniżeniu w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra.

Podstawowym terminem wejścia w życie ustawy jest dzień następujący po dniu ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl

Polski ŁadPłatnik PITKwota wolna od podatku