Pobierz e-pity 2019

Kody tytułów ubezpieczeń 2015

Iwona Maczalska 05.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Kody tytułów ubezpieczeń 2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń. Nowe kody ubezpieczeniowe obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.

30 grudnia 2014 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2014 poz. 1957). W myśl rozporządzenia od stycznia 2015 roku zmianie ulegną niektóre kody ubezpieczeniowe.

Wszystkie zmiany przedstawia poniższa tabela:
 

Kody ubezpieczeniowe Opis

w części I. Kod tytułu ubezpieczenia
w dziale 1. Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

22 40

dotychczasowe brzmienie wyrazu 22 40 ,,członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu" zastępuje się brzmieniem ,, członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu"

22 41

po wyrazach 22 40 dodany zostanie nowy wyraz 22 41 o brzmieniu ,,członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu"

22 42

po wyrazach 22 40 dodany zostanie nowy wyraz 22 42 o brzmieniu ,,członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu"

w części II. Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa

21

dotychczasowe brzmienie wyrazu 21 ,,wnuk lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej" zastępuje się brzmieniem ,,wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka"

w części XI. Kod świadczenia/przerwy

121

dotychczasowe brzmienie wyrazu 121 ,,urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zastępuje się brzmieniem ,,urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy"

122

dotychczasowe brzmienie wyrazu 122 ,,urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy " zastępuje się brzmieniem ,,urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 3 Kodeksu pracy"

Kody ubezpieczeniowe - nowelizacja z 2013 i 2014 roku

Warto przypomnieć, że ostatnia zmiana kodów ubezpieczeniowych miała miejsce we wrześniu i listopadzie 2013 roku oraz w kwietniu 2014 roku. Wówczas zaczęły obowiązywać nowe kody 12 50, 12 60, 12 70, 12 80, 12 90, 19 10 oraz kody świadczenia/przerwy: 319, 320, 325, 326, 327 i 328. Zmianie uległy również opisy kodów: 311 i 315. Z kolei od kwietnia tego roku zmianie uległy kody: 26 00, 26 01, 27 00, 27 01.

Iwona Maczalska,
VAT.pl