Kilka tytułów zatrudnienia jednego pracownika u tego samego pracodawcy a PIT-11

Piotr Szulczewski 16.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Pracodawca może zatrudniać pracowników na podstawie kilku umów jednocześnie. Może również dokonywać wypłat z wielu tytułów lub też po rozwiązaniu umowy – ponownie przyjąć tego samego pracownika na poprzednio zajmowane stanowisko pracy. Powstaje w takich przypadkach pytanie, czy na koniec roku należy przekazać jedną czy kilka informacji PIT-11.


Kilka tytułów zatrudnienia jednego pracownika u tego samego pracodawcy a PIT-11

Źródło: YAY foto

Nie ma znaczenia, czy pracownik pozostaje zatrudniony na podstawie jednej, czy wielu umów u tego samego pracodawcy – w obu przypadkach podatnik otrzyma od płatnika wyłącznie jedną informację PIT-11. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce przy ponownym zatrudnieniu na to samo lub inne stanowisko pracy.

Występuje jednak kilka sytuacji, w których podatnik otrzyma więcej niż jedną informację PIT-11 od tego samego pracodawcy. Będzie tak w przypadku, gdy w trakcie roku pracownik samodzielnie zażąda jej po rozwiązaniu stosunku pracy. Taki sam obowiązek ciąży na płatniku, gdy pracownik - nierezydent (a także nierezydent - zleceniobiorca, wykonujący umowę o dzieło) zażąda PIT-11 w związku z zamiarem opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W obu przypadkach płatnik powinien sporządzić informację w terminie 14 dni.

W takich przypadkach, jeżeli dojdzie do ponownego zatrudnienia, pracodawca w PIT-11 sporządzanym na koniec roku, wyszczególnia wyłącznie kwoty do tej pory nieujęte na poprzedniej lub poprzednich informacjach podatkowych.

Natomiast w przypadku przekształceń zakładu pracy, pracodawca czy zleceniodawca wystawia wyłącznie jeden PIT-11. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku przejęcia pracowników, przez nowego pracodawcę. po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca, winien przekazać odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy. Dochodzi bowiem do sukcesji podatkowej obowiązków przez nowy zakład pracy.

Łączenie kwot z poszczególnych umów na PIT-11

Płatnik musi wprowadzić na informację PIT-11 poszczególne przychody pracownika w ramach źródeł uzyskania, wskazanych w tej informacji.

W efekcie, w przypadku kilku umów o pracę – kwoty przychodów należy zsumować i wprowadzić do PIT-11 wspólnie. Tak samo postąpić należy przy wprowadzaniu do tej informacji podatkowej danych co do kosztów, dochodów i zaliczek na podatek. Rozdzielić natomiast należy kwoty przychodów (kosztów, zaliczek) otrzymywanych z umowy o pracę oraz z działalności wykonywanej osobiście, rozliczanej również za pośrednictwem tego samego płatnika – pracodawcy, np. z umowy zlecenie, dzieło, kontraktów menedżerskich, funkcji wykonywanych w ramach organów spółki itp. W tych przypadkach sumować należy kwoty z tej działalności, w osobnym wierszu.

Wypłaty zasiłków chorobowych oraz wynagrodzenia chorobowego, prowadzonych za pośrednictwem pracodawcy ująć należy w wierszu dotyczącym wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

Piotr Szulczewski, PIT.pl