Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Kiedy zwrot podatku z PIT w 2018 roku - złożenie zeznania - PITy roczne 2017

04.04.2011 10:00 (aktualizacja: )

Kiedy zwrot podatku z PIT w 2018 roku

W podsumowaniu deklaracji podatkowej PITpodatnik podać może albo kwotę podatku do zapłaty, albo kwotę nadpłaty podatku. W tym drugim przypadku kwota będzie zwracana w terminie do 3 miesięcy od daty sporządzenia zeznania podatkowego.

Zwrot PIT - średni czas oczekiwania
Zwrot PIT - średni czas oczekiwania / źródło: e-file

Termin 3 miesięcy to termin materialny, który nie może zostać przedłużony arbitralnie przez organ skarbowy w związku z kontrolą deklaracji lub jej weryfikacją (sam organ nie może zawiesić lub spowodować, że termin na zwrot będzie biegł od nowa w związku z podjętymi czynnościami). Tym niemniej termin ten może być modyfikowany różnego rodzaju sytuacjami.

<< Gdzie zwroty z PIT otrzymasz najszybciej? Ranking urzędów skarbowych >>

Możliwe skrócenie terminu zwrotu z PIT rocznego

Możliwe przedłużenie terminu zwrotu

e-deklaracja (rozliczenie przez Internet) zamiast rozliczenia papierowego składanego w urzędzie lub pocztą

Korekta deklaracji PIT – zwrot po 2 miesiącach od korekty, nie wcześniej niż 3 miesiące od daty pierwotnego rozliczenia

Decyzja o wcześniejszym rozliczeniu deklaracji PIT

Czynności sprawdzające – korekta spowodowana zakończeniem tych czynności i wykryciem nieprawidłowości

Karta dużej rodziny

Kontrola podatkowa – zakończona wezwaniem do korekty PIT

Wniosek spowodowany szczególną sytuacją podatnika

Zmiana miejsca zamieszkania – na obszar, w którym średni statystyczny zwrot nadpłaty jest stosunkowo krótszy.

Zmiana miejsca zamieszkania – na obszar, w którym średni statystyczny zwrot nadpłaty jest stosunkowo dłuższy.

Uwaga!

W przypadku korekty deklaracji PIT, niezbędnym jest wniosek o zwrot nadpłaty (osobne pismo w sprawie zwrotu wskazanej kwoty). Wykazanie w deklaracji korygującej nadpłaconego podatku jest niewystarczające.

Zwrot podatkuPIT (nadpłaty) przed 1 stycznia

Ze względu na to, że nadpłata dotyczy rozliczenia rocznego, nie ma możliwości, by podatnik złożył deklarację roczną przed zakończeniem okresu roku kalendarzowego. Zwrot przed 1 stycznia nie jest zatem możliwy.

Zwrot podatkuPIT (nadpłaty) przed PIT-11

Dopuszczalny jest zwrot nadpłaty na podstawie rozliczenia podatkowego, które opracowane zostało samodzielnie, bez informacji od płatnika. Błędy w tak złożonym rocznym PIT mogą jednak zmusić podatnika do przeprowadzenia korekty zeznania.

Zwrot podatkuPIT (nadpłaty) po terminie maksymalnym

Zwrot nadpłaty po terminie oznaczać będzie, że od dnia złożenia wniosku (deklaracji z kwotą nadpłaconą) przysługiwać będą odsetki za zwłokę. Przedłużenie terminu rodzi zatem pozytywne konsekwencje dla podatnika.

Kiedy zwrot podatkuPIT nie przysługuje?

Mimo złożenia wniosku o zwrot podatku, podatnik może nadpłaty nie otrzymać. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają bowiem zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ponadto wierzytelność z tytułu nadpłaty może zostać zajęta w postępowaniu egzekucyjnym W razie zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma pierwszeństwo przed realizacją zajęcia. Dopiero w braku tego rodzaju zobowiązań – podatnik ma prawo otrzymać nadpłatę.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (czyli nie przekracza 2x /11,60 = 23.20 zł), jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie. Podatnik musi samodzielnie wystąpić o zwrot w trakcie wizyty w urzędzie skarbowym.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.