Kara za błędy i nieterminowość PIT w 2018 r.

14.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Nieterminowe złożenie zeznania rocznego może być potraktowane jako wykroczenie skarbowe albo jako przestępstwo skarbowe. Różnica między tymi dwoma czynami karalnymi uzależniona jest od wysokości ewentualnie uszczuplanej należności podatkowej.

Kara za błędy i nieterminowość PIT w 2018 r.

Kara za błędy i nieterminowość PIT w 2018 r. / YAY foto

Kodeks karny skarbowy przewiduje, że z wykroczeniem mamy do czynienia, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku kwota ta wynosi 10.500,00 zł (5x 2.100,00 zł) będziemy mieć do czynienia z wykroczeniem skarbowym. W takiej sytuacji konsekwencja w postaci grzywny za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem ( w wysokości od 210,00 zł do 4.200,00 zł). Natomiast w sytuacji, w której podatnik odmówi przyjęcia mandatu i sprawa trafi do sądu, który będzie rozstrzygał sprawę grzywna wymierzona przez sąd wyrokiem może być już znacznie większa, i wynosić od 210,00 zł do 42.000,00 zł.

W sytuacji gdy kwota uszczuplonej bądź narażonej na uszczupleni należności publicznoprawnej przekroczyła 10.500 zł, podatnik może ponosić odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe. Wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, sąd określi liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Najniższa liczba stawek dziennych jakie mogą zostać orzeczone przez Sąd wyniesie 10, a najwyższa 720.

Natomiast przy ustalaniu wysokości stawki dziennej, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. W 2018 r. stawka dzienna mieści się w przedziale: od 70,- zł do 28.000,- zł, kara grzywny może zostać wymierzona od kwoty 700,00 zł do 20.160.000,00 zł.

W praktyce jednakże najczęściej stosowaną przez organy podatkowe sankcją w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej przez podatnika jest mandat w kwocie do kilkuset złotych.

Inną niezwykle istotną konsekwencją niezłożenia zeznania w terminie jest pozbawienie także możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem a także w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko.

Inne błędy w PIT i ich konsekwencje.

Brak podpisu pod zeznaniem

Złożenie deklaracji bez jej podpisania traktowanej jest jako brak złożenia terminowego zeznania rocznego. Zeznanie złożone bez podpisu nie stanowi oświadczenia podatnika, a zatem przyjmuje się, że nie może ono zostać korygowane. Zeznanie jest oświadczeniem wiedzy podatnika, które wywołuje określone skutki prawno-finansowe, wskazuje na fakt wywiązania się przez niego z obowiązków prawno-podatkowych i określa kwotę podatku do zapłaty lub wysokość nadpłaty. Podpis ma za zadanie potwierdzić prawdziwość danych zawartych w deklaracji.

Brak podpisu choćby jednego z małżonków na wspólnym zeznaniu rocznym spowoduje, iż takie zeznanie nie zostanie uznane za złożone a w konsekwencji oboje małżonkowie stracą prawo do wspólnego rozliczenia w tym roku podatkowym (jeżeli nie zdążą naprawić błędu przed dniem 30 kwietnia). Po stwierdzonym braku podpisu bądź podpisów urząd skarbowy wezwie każdego z nich do złożenia indywidualnego zeznania podatkowego za dany rok. 

Niewłaściwe zeznanie roczne

Złożenie niewłaściwego zeznania ( np. PIT-36 zamiast, PIT-37), albo skorzystanie z nieaktualnej deklaracji skutkuje brakiem uznania za złożenie zeznania nastąpiło w stosownym terminie. Błąd taki należy niezwłocznie naprawić. Co do zasady korektę deklaracji składa się na takim samym formularzu jak korygowana niemniej jednak, jeżeli zeznanie złożone zostało na niewłaściwym druku, wówczas podatnik powinien złożyć korektę na prawidłowym formularzu, wynikającym z przepisów prawa podatkowego. Mimo, iż zgodnie z powszechną interpretacją błędy druk traktowany jest jako niebyły zaleca się jednak, aby składając zeznanie na prawidłowym druku zaznaczyć jako cel złożenia "korekta zeznania" a także załączyć do korygowanego zeznania pisemne uzasadnienie przyczyn jego złożenia.

Wspólne rozliczenie

Niezmiernie ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, iż chęć skorzystania z preferencyjnego rozliczenie wspólnie z małżonkiem bądź z dzieckiem w przypadku samotnie wychowującego je rodzica musi zostać przedstawiona Urzędowi Skarbowemu do terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego tj. najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r. Jeśli zostanie popełniony błąd i uprawniony nie zaznaczy w deklaracji właściwej rubryki to takiego błędu nie będzie można poprawić poprzez późniejsze złożenie korekty, już po upływie 30 kwietnia. Tym samym prawo do skorzystania z preferencji wygaśnie i konieczne będzie złożenie zeznania rocznego na warunkach ogólnych.

adw. Łukasz Wieszczeczyński, Kancelaria TWZ