Kalkulator kosztów delegacji. Rozlicz krajowy i zagraniczny wyjazd

01.03.2018 12:00 (aktualizacja: )

W nowych rozbudowanych wersjach dwóch kalkulatorów delegacji krajowej i zagranicznej rozliczysz koszty zagranicznej podróży służbowej lub polecenie krajowego wyjazdu służbowego.

Kalkulator kosztów delegacji. Rozlicz krajowy i zagraniczny wyjazd

Kalkulator kosztów delegacji. Rozlicz krajowy i zagraniczny wyjazd / YAY foto

Pliki
płatne*
Opis
Polecenie wyjazdu służbowego / Rachunek kosztów podróży - Delegacja krajowa
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej - Delegacja zagraniczna

Z tytułu krajowej podróży służbowej pracownikowi przysługują:

  1. diety,
  2. zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków.

Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Tak stanowi § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). W celu udokumentowania poniesionych wydatków pracownik załącza do rozliczenia kosztów podróży dowody dokumentujące ich poniesienie, np. rachunki, faktury lub bilety. Nie wymagają udokumentowania diety oraz wydatki objęte ryczałtami. Wynika to z § 5 ust. 2 rozporządzenia.

Koszty podróży służbowych można ujmować w księgach rachunkowych na podstawie sporządzonego przez pracownika rozliczenia kosztów, np. na formularzu "Polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży"

 Zapraszamy także do pobierania innych kalkulatorów z naszej oferty:

Pliki
płatne*
Opis
Zaliczka kwartalna na podatek liniowy (stawka 19%)
Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%)
Zaliczka miesięczna na podatek według podatku liniowego (stawka 19%)
Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%)
Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych - nie uwzględnia ulgi podatkowej (skala podatkowa 18% i 32%)
Nota odsetkowa
Kalkulator odsetkowy (do obliczania zaległości podatkowych i ustawowych)
Kalkulator giełdowy (akcyjny)

/ks