Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Opublikowano rozporządzenie wydłużające termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok

Katarzyna Sudaj 30.03.2020 09:02 (aktualizacja: )

W niedzielę opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odłożenia w czasie przypadającego 31 marca terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

[aktualizacja 31.03.2020 godz. 23:45]: W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31 marca 2020 roku (cóż, że dopiero późnym wieczorem).

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii przypada na okres, gdy większość jednostek, prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), stosujących przepisy ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, a także art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U  z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm), jest zobowiązana sporządzić, zatwierdzić, udostępnić i przekazać do właściwego rejestru, jednostki lub organu określone sprawozdania lub informacje. Przykładowo w sytuacji, gdy jednostka przyjęła jako rok obrotowy - rok kalendarzowy (a jest tak w przypadku większości jednostek stosujących przepisy ustawy o rachunkowości), terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania  za rok 2019 upływają odpowiednio w dniu 31 marca 2020 r. i 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo proces sporządzenia sprawozdań i informacji wymaga szeregu prac analityczno-kontrolnych oraz uzgadniających (w tym inwentaryzacyjnych), wymagających od służb finansowo-księgowych wzmożonego nakładu pracy.

Wobec powyższego, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez jednostki obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów ww. ustaw i aktów wykonawczych, uzasadnione jest - na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i …) - przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Termin określony w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.

§ 3. 1. Termin określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 60 dni.

2. Termin zakończenia inwentaryzacji, określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 60 dni.

3. Terminy określone w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c, art. 63c ust. 2 i 4, art. 63f ust. 1 i art. 63g ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące.

§ 4. Terminy określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedłuża się o:

1) 30 dni – w odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 37, art. 265 pkt 1 oraz art. 266 tej ustawy;

2) 60 dni – w odniesieniu do sprawozdań, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 tej ustawy.

§ 5. Terminy określone w § 39 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1675) przedłuża się o dwa miesiące.

§ 6. Terminy określone w § 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 1859) przedłuża się o dwa miesiące.

§ 7. Terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań za I kwartał 2020 r., określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) przedłuża się o:

1) 23 dni - w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 6 tego rozporządzenia;

2) 30 dni - w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 7 tego rozporządzenia oraz załącznikach nr 6-8 do tego rozporządzenia.

§ 8. 1. Terminy określone w § 26 ust. 3, § 32 ust. 2 oraz § 34 ust. 1-2, 4, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) przedłuża się o 60 dni.

2. Termin określony w § 32 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się o dwa miesiące.

§ 9. Terminy przekazania sprawozdań, określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 i 1996 oraz z 2020 r. poz. 156), przedłuża się o:

1) 21 dni – w przypadku sprawozdań kwartalnych Rb-50 za I kwartał 2020 r., o których mowa w załączniku nr 38 do tego rozporządzenia;

2) 21 dni – w przypadku sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2020 r. oraz sprawozdań miesięcznych za miesiąc marzec 2020 r., z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ, o których mowa w załączniku nr 40 do tego rozporządzenia;

3) 15 dni – w przypadku sprawozdań miesięcznych za kwiecień 2020 r., o których mowa w załączniku nr 40 do tego rozporządzenia.

Proponowane zmiany obejmują zmianę terminów wynikających z:

  1. art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  2. art. 24 ust. 5 pkt 2, art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c,  art. 63c ust. 2 i 4, art. 63f ust. 1 oraz art. 63g ust. 4  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  3. art. 37, art. 265 pkt 1,  art. 266 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  4. § 39 w ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych;
  5. § 40 w ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych;
  6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych;
  7. § 26 ust. 3, §  32 ust. 1 i 2, § 34 ust. 1-2, ust. 4, ust. 7 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. załącznika nr 38 i załącznika nr 40 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 31 marca 2020 r.

Koronawirus w PolsceCITHOT