Jak wystawić PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR w 2018 r.

16.01.2018 12:00 (aktualizacja: )

Podsumowaniem obowiązków, jakie płatnik realizował względem osób zatrudnionych w jego jednostce, a także względem innych osób, na rzecz których dokonywał wypłat i świadczeń, są informacje składane w styczniu i lutym organom skarbowym.

Jak wystawić PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR w 2018 r.

Jak wystawić PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR w 2018 r.

Płatnik, jako raport zbiorczy z rozliczanych zaliczek na podatek składa deklarację PIT-4R. Kwoty wskazywane w deklaracji dotyczą łącznie wypłat na rzecz wszystkich osób – podatników – na których rzecz realizowana była rola płatnika. Obejmują zatem podatników, dla których obliczano, pobierano i wpłacano zaliczki na podatek lub ryczałtowy podatek w trakcie 2017 roku.

Oprócz raportu zbiorczego, płatnik obowiązany jest poinformować organy skarbowe o zaliczkach lub podatku od płatności na rzecz poszczególnych osób. W tym ujęciu płatnik przygotowuje za 2017 rok:

 • PIT-11 – w wersji nr 23,
 • PIT-8C – w wersji nr 8,
 • PIT-8AR – wersji nr 6,
 • IFT-1R – w wersji nr 13.

Jak wystawić PIT-11 za 2018 r.?

PIT-11 stanowi informację o pobranych zaliczkach za 2017 r. na podatek z tytułu:

 • umowy o pracę i stosunków pokrewnych (spółdzielczy stosunek o pracę, praca nakładcza itp.), zasiłków na ubezpieczenie społeczne wypłacanych przez ten zakład pracy lub w jego imieniu - przez komornika sądowego lub syndyka,
 • członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • emerytur i rent zagranicznych,
 • należności dla aresztowanych i tymczasowo skazanych,
 • FP i FGŚP,
 • Działalności wykonywanej osobiście,
 • Wynikających z wystawionego PIT-R – działalności wykonywanej osobiście - społecznej lub obywatelskiej,
 • Praw autorskich i pokrewnych,
 • Umów aktywizacyjnych,
 • Innych źródeł (o ile pobór zaliczki obciąża płatnika).

PIT-11 wystawiany jest wyłącznie w przypadku, gdy to na płatniku ciąży obowiązek ustalenia, rozliczenia i poboru zaliczki z tytułu danego rodzaju zobowiązania. Nie wystawia się zerowego PIT-11, natomiast wystawić należy, jeśli płatnik wypłacił kwoty wskazane w tej informacji, lecz ze względów na przepisy stosował kwotę wolną od podatku i nie musiał pobrać zaliczki na podatek. Natomiast nie wystawia się PIT-11 w przypadku wypłacane były wyłącznie kwoty zwolnione z podatku dochodowego. PIT-11 wystawia się wyłącznie za rok, w którym występowały przychody. Jeżeli umowa zawarta w danym roku nie generuje wypłat w tym roku, to płatnik nie wystawia PIT-11.

W PIT-11 kwoty ujmować należy w złotych polskich, a kwoty wypłacane w walucie – należy odpowiednio przeliczyć według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Wpisać należy wyłącznie kwoty przychodów otrzymane lub postawione do dyspozycji ich nabywcy. Kwot należnych lecz niewypłaconych – nie wprowadza się do PIT-11. Tym samym PIT-11 obejmuje wyłącznie faktyczne wypłaty, które ujmuje się w dacie uzyskania przychodu, a nie w dacie, gdy wypłata staje się należna zgodnie z umową.

Koszty ujmować należy w okresie ich poniesienia. Co do zasady wyliczane są one w okresie wypłaty wynagrodzenia, niemniej w przypadku kosztów ryczałtowych miesięcznych ze stosunku pracy, przysługują one za okres faktycznego prowadzenia świadczenia w związku z czym wypłata może być wykonywana później niż należne koszty.

W polu składek ubezpieczeniowych ująć należy te, które były faktycznie zostały pobrane z wynagrodzenia w danym roku – składek należnych a niepobranych nie należy wyszczególniać. W przypadku składek zdrowotnych – ująć należy wyłącznie 7,75% podstawy ich ustalenia.

Do PIT-11 należy dołączyć PIT-R wyłącznie w przypadku wypłat świadczeń z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich. Na PIT-R podać należy:

 • Kwoty diet oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – zarówno zwolnione z podatku – do wartości 2280 zł rocznie (od 2018 r. limit wynosi 3000 zł), jak i kwoty powyżej tej wartości,
 • Kwoty diet i innych należności z tytułu podróży służbowych takich osób – zarówno zwolnione z podatku, jak i opodatkowane.

Natomiast do PIT-11 przepisać z PIT-R należy wyłącznie kwoty nadwyżki ponad kwoty zwolnione z podatku.

PIT-11 przesyłany jest do podatnika do końca lutego 2018 r. i w tym samym terminie do urzędu skarbowego pod warunkiem korzystania z elektronicznej formy wysyłki. Właściwym do odbioru informacji jest organ skarbowy właściwy miejscowo dla podatnika (ze względu na jego miejsce zamieszkania). Zarobki nierezydentów podatkowych co do zasady rozliczane są na IFT-1R.

Jak wystawić PIT-8AR za 2018 r.?

PIT-8AR to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przygotowywana jest imiennie dla podatników, lecz przesyłana wyłącznie do urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla płatnika – według jego miejsca zamieszkania lub siedziby. Podatnik nie otrzymuje PIT-8AR. Deklarację za 2017 r. składa się do końca stycznia 2018 r.

Do PIT-8AR nie wprowadza się wypłat, od których stosowane jest zwolnienie z podatku. Wyłącznie wypłaty zobowiązujące do pobierania podatku zobowiązują do ich ujęcia w deklaracji. W deklaracji wyszczególnia się kwoty faktycznie pobranego podatku od podatników. Oznacza to, że:

 • nie wskazuje się tu różnic między podatkiem pobranym a faktycznie wpłaconym,
 • nie należy wykazywać podatku wpłaconego, lecz pobrany (jeśli są równe – kwoty będą identyczne),
 • wskazując w danym miesiącu kwotę podatku – chodzi o podatek pobrany za dany miesiąc, a nie podatek pobrany w danym miesiącu za okresy poprzednie,
 • nie należy wskazywać podatku, który należy pobrać, jeśli pobrano go faktycznie w innej wartości
 • wykazywany jest wyłącznie podatek, a zatem kwoty wypłacane, objęte zwolnieniem z podatku dochodowego nie podlegają ujęciu w PIT-8AR.

W PIT-8AR wskazać należy wypłaty, od których podatek pobierany jest ryczałtowo, w szczególności z tytułu:

 • kapitałów pieniężnych (w zakresie inwestycji rozliczanych ryczałtowo w art. 30a),
 • z tytułów wskazanych w art. 30 ustawy o PIT.

Jak wystawić PIT-8C za 2018 r.?

W informacji PIT-8C wykazywane są stypendia, przychody z tzw. innych źródeł (określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz z kapitałów pieniężnych.

Przy rozliczaniu przychodu z innych źródeł podać należy wyłącznie kwotę przychodu. Należny podatek rozlicza w tym zakresie samodzielnie podatnik.

Przy rozliczaniu kapitałów pieniężnych, przychód powstaje co do zasady niezależnie od uiszczenia zapłaty przez nabywcę, nawet w momencie przeniesienia własności poprzez zawarcie umowy, chyba że w umowie (rozliczeniu nabycia) zastrzeżono inny termin. W zakresie kosztów z kapitałów pieniężnych, są one wykazywane w roku realizacji zysku - sprzedaży udziałów lub akcji w dacie faktycznego przychodu. Kwoty w walutach obcych należy przeliczyć na złote po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień uzyskania przychodów.

Na PIT-8C nie ujmuje się kwot zwolnionych z opodatkowania, w tym wszelkiego rodzaju stypendiów rozliczanych przez płatników.

PIT-8C przesyłany jest do podatnika do końca lutego 2018 r. i w tym samym terminie do urzędu skarbowego pod warunkiem korzystania z elektronicznej formy wysyłki. Właściwym do odbioru informacji jest organ skarbowy właściwy miejscowo dla podatnika (ze względu na jego miejsce zamieszkania). Inwestycje giełdowe obcokrajowców będą rozliczane przez organy skarbowe właściwe dla opodatkowania osób zagranicznych.

Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska