Jak rozliczyć PIT-R w PIT za 2014 rok?

Piotr Szulczewski 25.03.2015 10:00 (aktualizacja: )

Podatnik zobowiązany jest w rocznym rozliczeniu ująć kwoty wykazane na informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Często problemem jest ustalenie, które kwoty podlegają opodatkowaniu, a które z nich, wykazane na PIT-R, pozostają zwolnione z opodatkowania.

W trakcie rozliczania przychodów ujętych na druku PIT-R, najczęstszym problemem pozostaje przepisywanie do rocznej deklaracji podatkowej kwot wykazanych w części D. Wyszczególniane są w niej zarówno kwoty ujmowane w PIT-37 (lub inną deklaracją roczną, właściwą dla podatnika), jak i kwoty zwolnione z opodatkowania, których nie trzeba wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym. Są to kwoty:

  • wykazywane w kolumnie c części D diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (czyli osoby pełniącej obowiązki społeczne i obywatelskie) - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju,
  • wykazywane w kolumnie d części D - diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Kwoty nadwyżek diet i kwot stanowiących zwrot kosztów ponad wartość 2280 zł miesięcznie oraz kwot z tytułu podróży powyżej przysługujących limitów, wykazywane są w kolumnie „b” (łącznie z kwotami zwolnionymi) i kolumnie „e” – jako różnica między całością wypłat a kwotami zwolnionymi.

Jak rozliczyć PIT-R w PIT za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Sumę kwot wykazanych w kolumnie e płatnik wykazuje w wierszu 7 części E informacji PIT-11 oraz w rocznym obliczeniu podatku PIT-40.

Zdarzyć się może również, że podatnik otrzyma więcej niż jedną deklarację PIT-R. Wówczas ustalenie kwot opodatkowanych i określenie kwot, których wartość będzie opodatkowana i wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym, ciąży na podatniku. W takim wypadku zatem podatnik, który otrzymał więcej niż jedną informację PIT-R, jest zobowiązany zsumować kwoty korzystające ze zwolnienia w danym miesiącu roku podatkowego. Jeżeli zsumowana dla danego miesiąca kwota przekracza 2280 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy podatnik jest obowiązany wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kwoty z PIT-R w deklaracji rocznej

Przychody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich wskazuje się wśród źródeł przychodów: „działalność wykonywana osobiście”. Pozycja ta wypełniana jest wyłącznie:

  • kwotami z kolumny „e” – popartymi danymi z PIT-11 wysyłanymi przez płatnika,
  • kwotami ze zsumowanych informacji PIT-R – w przypadku, gdy suma kwot z poszczególnych informacji okaże się wyższa niż limity zwolnień przysługujące podatnikami w poszczególnych miesiącach roku; w takim przypadku podatnik sam musi wskazać kwoty w wierszu „działalność wykonywana osobiście”, obliczyć wartość przychodu kosztów i dochodu do opodatkowania, a także należnego z tego tytułu podatku.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl