Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Informacje o zaliczkach w formie uproszczonej znajdą się w deklaracji podatkowej

Piotr Szulczewski

Zwiększa się ilość danych, które od 2019 r. trafiać mają do deklaracji podatkowych przedsiębiorców. Zamiast oświadczeń o wyborze kwartalnego opłacania zaliczek na podatek lub wyboru formy uproszczonej – dane na ten temat trafią do urzędu skarbowego w deklaracji PIT składanej za dany rok podatkowy, w którym doszło do wyboru formy uproszczonej.

Do tej pory wybór kwartalnej formy rozliczeń podatkowych zobowiązywał do złożenia zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek do dnia 20 lutego roku podatkowego. Przy rozpoczynaniu działalności termin na zawiadomienie mijał w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podobnie podatnicy, którzy zdecydowali się na opłacanie zaliczek na podatek w wysokości 1/12 kwoty podatku z działalności gospodarczej za rok poprzedzający dany rok o dwa lub trzy lata,  obowiązani są obecnie do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy.

Nowa forma zawiadomień

Od 2019 r. zmienione zostaną zasady informacji przekazywanych organom skarbowym. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek według określonych zasad podatnik informować będzie ex post – w zeznaniu PIT składanym za rok podatkowy, w którym stosował kwartalny lub uproszczony system wpłacania zaliczek na podatek.

W efekcie przyjęcia proponowanych zmian w 2018 r., już 2019 r. do 20 stycznia nie będzie konieczności składać oświadczenia. Podatnicy – przedsiębiorcy, którzy pominą je – będą mieli nadal prawo korzystać z zasad uproszczonych, o ile tylko spełniać będą wymagania ustawowe co do korzystania z tych zasad opłacania zaliczek.

Tę samą formę przyjmuje informacja składana na podstawie art. 44 ust. 12 ustawy o PIT przez wspólników spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej. Przekazanie w zeznaniu PIT informacji o zawieszeniu działalności przez spółkę zwalnia tych podatników z obowiązku wpłat zaliczek na podatek.  

Deklaracją właściwą do przekazania tej informacji za zaliczki za 2019 r. – będzie PIT składany w 2020 r.

Podatek PITRozliczenie rocznePłatnik PIT