Ile wyniesie całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2016?

29.01.2016 10:00 (aktualizacja: )

Od 1 stycznia 2016 r. najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na pełen etat, wynosi 1850 zł brutto. Pracownik otrzyma do ręki około 1355 złotych. To wzrost o 100 zł w porównaniu do poprzedniego roku.

Wśród wydatków ponoszonych przez pracodawcę zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi to tylko 60 proc. Wszystkich płatności składających się na koszt zatrudnienia ­ mówi Joanna Pindelska, zastępca kierownika Biura Rachunkowego ifirma.pl. Pozostała kwota to składki ZUS oraz podatek dochodowy.

Źródło: YAY foto

Na umowie o pracę określa się kwotę brutto wynagrodzenia pracownika, z której potrącane są składki ZUS i podatek dochodowy. To co pozostanie po potrąceniach, to wynagrodzenie netto.

Oprócz kwoty brutto wynikającej z umowy na pracodawcy ciąży obowiązek „dołożenia się” do składek na ubezpieczenie emerytalno–rentowe, a także zapłacenia składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), ubezpieczenia wypadkowego i ewentualnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) (płaconych w wybranych branżach).

Różnica między kwotą netto wypłacaną pracownikowi, a całkowitym kosztem wynagrodzenia, które ponosi pracodawca, wyniesie co miesiąc blisko 900 zł.

W ciągu całego roku pracownik zatrudniony na umowę o pracę na minimalne wynagrodzenie przy standardowych potrąceniach otrzyma na rękę łącznie 16.268,28 zł netto. Natomiast łączny koszt wynagrodzenia tego pracownika wyniesie pracodawcę 26.775,36 zł ­ dodaje Joanna Pindelska z Biura Rachunkowego ifirma.pl.

Warto pamiętać, że oprócz kosztów takich jak wynagrodzenie, podatki i składki na ubezpieczenia, pracodawca ponosi dodatkowo koszty związane z badaniami lekarskimi wstępnymi czy okresowymi pracownika, szkoleniem bhp, wyposażeniem i utrzymanie stanowiska pracy pracownika (np. wyposażeniem biura, zakupem programu komputerowego, fachowej literatury, czynsz biura) oraz zapewnieniu mu, na niektórych stanowiskach pracy, odzieży roboczej czy napojów, a także niezbędnych narzędzi do pracy.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385).

www.ifirma.pl